Ponie­waż w ponie­dzia­łek Region York przy­go­to­wu­je się do prze­nie­sie­nia w stre­fę czer­wo­ną, pod­czas gdy Toron­to i Peel pozo­sta­ją obję­te lock­dow­nem jesz­cze przez co naj­mniej dwa kolej­ne tygo­dnie, poja­wia­ją się oba­wy, że miesz­kań­cy zamknię­tych obsza­rów będą jeź­dzić do otwar­tych, co może pro­wa­dzić do dal­sze­go roz­prze­strze­nia­nia się muta­cji COVID- 19.

Mini­ster zdro­wia Onta­rio Chri­sti­ne Elliott zaape­lo­wa­ła by ludzie nie prze­miesz­cza­li się mię­dzy regionami.

„Pro­szę, pozo­stać w swo­im regio­nie, prze­strze­gać środ­ków ochro­ny zdro­wia, a prę­dzej czy póź­niej wszyst­kie regio­ny się otwo­rzą — przekonywała”.

Bur­mistrz Vau­ghan Mau­ri­zio Bevi­la­cqua  stwier­dził ze swej stro­ny, że kie­dy przy­jeż­dża­my do regio­nu York, powin­ni­śmy “prze­strze­gać zasad, praw i prze­pi­sów regio­nu i prowincji”.