Papie­ska Rada ds. Pro­mo­cji Nowej Ewan­ge­li­za­cji wyda­ła nowy zbiór wska­zań dusz­pa­ster­skich, któ­re mogą pomóc para­fiom oraz wspól­no­tom chrze­ści­jań­skim w prze­pro­wa­dze­niu ini­cja­ty­wy wiel­ko­post­nej „24 godzi­ny dla Pana”. Jest ona prze­wi­dzia­na w tym roku na 12 i 13 mar­ca. Jej hasłem są sło­wa: „On odpusz­cza wszyst­kie two­je winy”. Nie­za­leż­nie od trwa­nia pan­de­mii Papież Fran­ci­szek usta­lił, że rów­nież w tym roku „24 godzi­ny dla Pana” odbę­dą się przed czwar­tą nie­dzie­lą Wiel­kie­go Postu.
Krzysz­tof Ołda­kow­ski SJ – Watykan

Aby pod­jąć tę ini­cja­ty­wę nale­ży zadbać o to, aby w pią­tek wie­czo­rem, 12 mar­ca oraz przez całą sobo­tę 13 mar­ca otwar­ty był kościół. Trze­ba w tym cza­sie umoż­li­wić wier­nym przy­stą­pie­nie do spo­wie­dzi, naj­le­piej pod­czas pro­wa­dzo­nej rów­no­le­gle ado­ra­cji Naj­święt­sze­go Sakramentu.