Ame­ry­kań­ski sekre­tarz sta­nu Anto­ny Blin­ken prze­pro­wa­dzi w przy­szłym tygo­dniu roz­mo­wy z naj­waż­niej­szy­mi ran­gą przed­sta­wi­cie­la­mi chiń­skich władz w Ancho­ra­ge na Ala­sce — poin­for­mo­wał w śro­dę Depar­ta­ment Stanu.

Blin­ken i dorad­ca ds. bez­pie­czeń­stwa naro­do­we­go Bia­łe­go Domu, Jake Sul­li­van, pla­nu­ją prze­dys­ku­to­wać „sze­reg pro­ble­mów” z Yang Jie­chi, naj­wyż­szym ran­gą chiń­skim urzęd­ni­kiem ds. poli­ty­ki zagra­nicz­nej i mini­strem spraw zagra­nicz­nych Wang Yi, poin­for­mo­wał depar­ta­ment, potwier­dza­jąc raport  South Chi­na Mor­ning Post. Spo­tka­nie odbę­dzie się mniej wię­cej w poło­wie dro­gi mię­dzy Waszyng­to­nem a Pekinem.
Jed­nak pomi­mo rów­no­rzęd­ne­go cha­rak­te­ru tego miej­sca, sekre­tarz pra­so­wy Bia­łe­go Domu Jen Psa­ki pod­kre­śli­ła w śro­dę, że spo­tka­nie odby­wa się w USA.
„Było dla nas waż­ne, aby pierw­sze spo­tka­nie tej admi­ni­stra­cji z chiń­ski­mi urzęd­ni­ka­mi odby­ło się na zie­mi ame­ry­kań­skiej i nastą­pi­ło po tym, jak sp skon­sul­to­wa­li­śmy się z part­ne­ra­mi i sojusz­ni­ka­mi zarów­no w Azji, jak i w Euro­pie” — powie­dzia­ła Psa­ki dziennikarzom.

Blin­ken i Sul­li­van wyko­rzy­sta­ją spo­tka­nie z Yan­giem i Wan­giem do roz­wią­za­nia sze­re­gu pro­ble­mów, w tym tych, któ­re poważ­nie dzie­lą obie stro­ny — powie­dzia­ła Psa­ki.  Doda­ła, że ​​wśród tema­tów będzie zaan­ga­żo­wa­nie Waszyng­to­nu w obro­nę „mię­dzy­na­ro­do­we­go sys­te­mu opar­te­go na zasa­dach oraz wol­ne­go i otwar­te­go Indo-Pacyfiku”.

reklama

„Jest to dla nas waż­na oka­zja, aby w bar­dzo szcze­ry spo­sób przed­sta­wić licz­ne oba­wy zwią­za­ne z dzia­ła­nia­mi  Peki­nu, któ­re sta­no­wią wyzwa­nie dla bez­pie­czeń­stwa, dobro­by­tu i war­to­ści Sta­nów Zjed­no­czo­nych oraz naszych part­ne­rów i sojusz­ni­ków” — powie­dział Blin­ken. w śro­dę pod­czas zeznań przed Komi­sją Spraw Zagra­nicz­nych Izby Repre­zen­tan­tów, któ­re trwa­ły ponad czte­ry godziny.

Spo­tka­nie w Ancho­ra­ge „nie jest dia­lo­giem stra­te­gicz­nym” — stwier­dził. „W tej chwi­li nie ma w pla­nach serii kolej­nych spotkań.

Yang powie­dział w zeszłym mie­sią­cu że Sta­ny Zjed­no­czo­ne pod rzą­da­mi byłe­go pre­zy­den­ta Donal­da Trum­pa postę­po­wa­ły zgod­nie z „błęd­ną poli­ty­ką” i wezwa­ły nową admi­ni­stra­cję do zmia­ny kur­su — nawet gdy dorad­cy Bide­na, w tym Blin­ken, powta­rza­li ostry ton swo­ich poprzed­ni­ków wobec Pekinu.

Ter­ry Haines, nie­za­leż­ny ana­li­tyk ds. poli­ty­ki, powie­dział, że spo­tka­nia w przy­szłym tygo­dniu  to nama­cal­na wska­zów­ka, że ​​Biden i, sze­rzej, poli­tycz­ny esta­bli­sh­ment Sta­nów Zjed­no­czo­nych doszli do wnio­sku, że era wiel­kie­go kon­flik­tu o wła­dzę już trwa i spra­wia, że ​​koniecz­ne jest„ roze­gra­nie dłu­giej gry ”.

za South Chi­na Mor­ning Post