Erin O’To­ole jest lide­rem Kon­ser­wa­tyw­nej Par­tii Kana­dy od pra­wie 200 dni  a jego par­tia ma teraz takie samo popar­cie w son­da­żach, jak kie­dy  zdo­był przy­wódz­two. To czy­ni go wyjąt­kiem wśród swo­ich poprzed­ni­ków — z któ­rych wszy­scy  na tym eta­pie widzie­li wzrost popularności.

Doty­czy to tak­że Andrew Sche­era, oso­by, któ­rą O’To­ole zastą­pił w sierp­niu zeszłe­go roku.

Licz­ne donie­sie­nia medial­ne wska­zu­ją na rosną­cy nie­po­kój w klu­bie kon­ser­wa­ty­stów i wśród człon­ków par­tii z powo­du  O’To­ole. Pod­czas gdy umiar­ko­wa­ni cze­ka­ją na plan, któ­ry może dopro­wa­dzić par­tię z powro­tem do rzą­du, nie­któ­rzy kon­ser­wa­ty­ści spo­łecz­ni uwa­ża­ją, że O’To­ole odwró­cił się od tego skrzy­dła par­tii, o któ­re­go popar­cie z powo­dze­niem zabie­gał pod­czas zeszło­rocz­ne­go wyści­gu o przywództwo.

Kon­ser­wa­ty­ści mają obec­nie 29,7% popar­cia w całym kra­ju, co daje im nie­co ponad pięć punk­tów stra­ty do  liberałów.

Kie­dy O’To­ole został lide­rem 24 sierp­nia, popar­cie kształ­to­wa­ło się na pozio­mie 29,9 procent

Par­tia fak­tycz­nie stra­ci­ła   w son­da­żach w zachod­niej Kana­dzie i pro­win­cjach atlan­tyc­kich a i nie zro­bi­ła postę­pów w Onta­rio. Tyl­ko w Quebe­cu kon­ser­wa­ty­ści są w nie­co lep­szej sytu­acji niż w sierpniu.

Tym­cza­sem wybo­ry fede­ral­ne są moż­li­we w każ­dej chwi­li, rząd jest mniej­szo­ścio­wy, a Justin Tru­de­au może wyko­rzy­stać pan­de­mię do ugrun­to­wa­nia władzy.

Son­da­że suge­ru­ją tak­że, że jego oso­bi­ste noto­wa­nie lide­ra kon­ser­wa­ty­stów są gor­sze niż Sche­era w 2017 roku.

Według son­da­żu prze­pro­wa­dzo­ne­go przez Aba­cus Data , 20 pro­cent ankie­to­wa­nych Kana­dyj­czy­ków twier­dzi, że ma pozy­tyw­ne wra­że­nie o O’To­ole, a odse­tek osób, któ­re mówią, że mają o nim nega­tyw­ne wra­że­nie, wzrósł z 13 punk­tów do 32 procent.