Zjed­no­czo­ne Emi­ra­ty Arab­skie ogło­si­ły w czwar­tek, że utwo­rzą fun­dusz inwe­sty­cyj­ny o war­to­ści 10 miliar­dów dola­rów skie­ro­wa­ny do stra­te­gicz­nych sek­to­rów w Izra­elu, z któ­rym znor­ma­li­zo­wa­ły współ­pra­cę w zeszłym roku – poin­for­mo­wał Times of Israel.

Zjed­no­czo­ne Emi­ra­ty Arab­skie „będą inwe­sto­wać w Izra­elu w róż­nych sek­to­rach, w tym w pro­duk­cji ener­gii, tech­no­lo­gii kosmicz­nej, opie­ce zdro­wot­nej i rolnictwie.

Izra­el i Zjed­no­czo­ne Emi­ra­ty Arab­skie nawią­za­ły w zeszłym roku sto­sun­ki dyplo­ma­tycz­ne dzię­ki pośred­nic­twu byłe­go pre­zy­den­ta USA Donal­da Trumpa.
Ogło­sze­nie nastą­pi­ło pod­czas gdy Netan­ja­hu odwo­łał histo­rycz­ną wizy­tę w Zjed­no­czo­nych Emi­ra­tach Arab­skich, powo­łu­jąc się na spór z Jor­da­nią doty­czą­cy prze­kro­cze­nia jej prze­strze­ni powietrz­nej. Netan­ja­hu powie­dział, że podróż „nie była moż­li­wa z powo­du nie­po­ro­zu­mie­nia” z Jor­da­nią, z któ­rą jest zwią­za­ny trak­ta­tem poko­jo­wym od 1994 roku.

reklama

za kresy.pl i Times of israel