Kar­dy­nał Tho­mas Col­lins, arcy­bi­skup Toron­to, powie­dział kato­li­kom, że szcze­pie­nie prze­ciw­ko COVID-19 to „zdro­wy roz­są­dek, okre­śla­jąc je jako „akt miłosierdzia”.

Kar­dy­nał Col­lins sko­men­to­wał sytu­ację pod koniec Mszy św. w ostat­nią niedzielę.

Prze­ma­wia­jąc do pustej kate­dry św. Micha­ła w Toron­to, Col­lins pro­mo­wał eks­pe­ry­men­tal­ne szcze­pion­ki prze­ciw­ko COVID-19, dekla­ru­jąc, że są one „jed­nym ze zna­ków nadziei, na któ­rą od daw­na czekaliśmy”.

reklama

„Musi­my zaszcze­pić lud­ność”, stwier­dził Col­lins, doda­jąc, że „jest to jeden z naj­waż­niej­szych spo­so­bów, dzię­ki któ­rym będzie­my w sta­nie wyjść poza ten kosz­mar i zacząć odno­sić się do sie­bie nawza­jem w spo­sób, w jaki napraw­dę tego potrzebujemy. ”

„Zde­cy­do­wa­nie zachę­cam wszyst­kich do szcze­pie­nia, to zno­wu zdro­wy roz­są­dek i wzy­wam wszyst­kich, aby robi­li to we wła­ści­wy spo­sób, zgod­nie z róż­ny­mi ustaleniami”.

Kon­ty­nu­ując, Col­lins nazwał przyj­mo­wa­nie eks­pe­ry­men­tal­nych szcze­pio­nek „aktem dobro­czyn­no­ści”, opi­su­jąc to jako „mądrą i roz­sąd­ną rzecz”.

„To jeden z naj­bar­dziej — to nie jest magicz­na kula, nic nie jest — ale jest to jeden z naj­bar­dziej roz­sąd­nych spo­so­bów, w jaki może­my wyjść poza tę pan­de­mię i przejść dalej, aby słu­żyć Panu. ”

„Dla­te­go gorą­co zachę­cam wszyst­kich do szcze­pień” — podsumował.

Kar­dy­nał nie odniósł się rów­nież do kwe­stii moral­nych zwią­za­nych z eks­pe­ry­men­tal­ny­mi zastrzy­ka­mi, w tym uży­wa­nia linii komór­ko­wej  abor­to­wa­ne­go dziec­ka, któ­re skło­ni­ły wie­lu jego kole­gów bisku­pów i kar­dy­na­łów do pro­te­stu prze­ciw­ko ich stosowaniu.

Po ostrze­że­niu dla ducho­wień­stwa, Col­lins odwo­łał publicz­ne Msze św. W Toron­to i regio­nie Peel , po tym jak rzą­do­we prze­pi­sy blo­ku­ją­ce mówi­ły, że w koście­le może prze­by­wać nie wię­cej niż 10 osób naraz.

Ostro wystą­pił też prze­ciw­ko księ­żom udzie­la­ją­cym Komu­nii św. do ust, twier­dząc, że w ten spo­sób nara­ża­ją całą wspól­no­tę na zacho­ro­wa­nie na koronawirusa.

za Life Site News