60-let­nia Dun­ka, któ­ra zmar­ła z powo­du zakrze­pów krwi po poda­niu szcze­pion­ki COVID-19 fir­my Astra­Ze­ne­ca, mia­ła „bar­dzo nie­ty­po­we” obja­wy — poin­for­mo­wa­ła  Duń­ska Agen­cja Leków.

Kobie­ta mia­ła małą licz­bę pły­tek krwi (trom­bo­cy­tów), skrze­py w małych i dużych naczy­niach krwio­no­śnych oraz krwawienie.

Kil­ka podob­nych przy­pad­ków stwier­dzo­no w Nor­we­gii oraz w bazie danych Euro­pej­skiej Agen­cji Leków (EMA) doty­czą­cej skut­ków ubocz­nych leków — poda­ła Duń­ska Agen­cja Leków.

Reklama

Nor­we­gia poin­for­mo­wa­ła w sobo­tę, że trzy oso­by, wszyst­kie w wie­ku poni­żej 50 lat, któ­re otrzy­ma­ły szcze­pion­kę Astra­Ze­ne­ca, były leczo­ne w szpi­ta­lu z powo­du krwo­to­ków, zakrze­pów krwi i małej licz­by pły­tek krwi.