Trzy linie auto­bu­so­we obsłu­gu­ją­ce obsza­ry prze­my­sło­we w zachod­nim Bramp­ton wzno­wi­ły we wto­rek 16 mar­ca peł­ną obsłu­gę, tydzień po tym, jak zosta­ły prze­kie­ro­wa­ne z tego obsza­ru z powo­du docho­dze­nia w spra­wie epi­de­mii COVID-19, w olbrzy­mim cen­trum logi­stycz­nym Amazon.

Bramp­ton Trans­it twier­dzi, że linie  11   Ste­eles, 51 Here­ford i 511 Züm wró­ci­ły do regu­lar­nych tras.

W zeszłym tygo­dniu wszyst­kie trzy tra­sy zosta­ły zmie­nio­ne z powo­du docho­dze­nia Peel Public Health w spra­wie zaka­żeń COVID-19

reklama

 

11 mar­ca Peel Public Health poin­for­mo­wa­ła, że pod­ję­ła decy­zję o zamknię­ciu cen­trum reali­za­cji zamó­wień Ama­zon przy 8050 Heri­ta­ge Road , któ­re było obsłu­gi­wa­ne przez linie auto­bu­so­we, ze wzglę­du na wykry­cie ponad 200 przy­pad­ków COIVD-19 wśród ponad 5000 pracowników.

Wszy­scy pra­cow­ni­cy muszą teraz samo­dziel­nie izo­lo­wać się do 27 marca.

Ama­zon zapew­nił że otrzy­ma­ją zapła­tę za czas samo­izo­la­cji, ale nie jest jasne, czy otrzy­ma­ją rekom­pen­sa­tę od samej fir­my, czy w ramach fede­ral­ne­go zasił­ku z tytu­łu powro­tu do zdrowia.

Gigan­tycz­ny sprze­daw­ca inter­ne­to­wy powie­dział rów­nież, że zakwe­stio­nu­je decy­zję o zamknię­ciu cen­trum w sądzie.