Rzecz­nicz­ka Bia­łe­go Domu powie­dzia­ła dzien­ni­ka­rzom, że pre­zy­dent Joe Biden „ma sięw 100% dobrze” po tym, jak w sobo­tę potknął się pod­czas wcho­dze­nia na pokład Air Force

 

Komen­tarz Bide­na, kpią­cy z cho­dze­nia Trum­pa, został przy­po­mnia­ny po potknię­ciu się pre­zy­den­ta i upad­ku przy wcho­dze­niu na pokład Air For­ce One

reklama

„Popatrz, jak on idzie, i jak ja” — powie­dział wte­dy Biden

 

 

One.