W prze­mó­wie­niu Blin­ken zapew­nił euro­pej­skich odpo­wied­ni­ków, że Sta­ny Zjed­no­czo­ne „nie będą zmu­szać sojusz­ni­ków do wybo­ru mię­dzy nami a nimi” w sto­sun­ku do Chin.

Jed­no­cze­śnie stwier­dził, że Chi­ny są zagro­że­niem dla Zacho­du admi­ni­stra­cja Bide­na nadal przed­sta­wia woj­sko­wą i gospo­dar­czą aser­tyw­ność Peki­nu jako jed­no z naj­więk­szych zagro­żeń dla sta­bil­no­ści globalnej.

Blin­ken spo­tkał się ze swo­imi euro­pej­ski­mi odpo­wied­ni­ka­mi w Bruk­se­li pod­czas swo­jej pierw­szej podró­ży do Euro­py jako sekre­tarz sta­nu. Chi­ny, Rosja, poro­zu­mie­nie nukle­ar­ne z Ira­nem i ter­min wyco­fa­nia wojsk ame­ry­kań­skich z Afga­ni­sta­nu to głów­ne punk­ty spotkań

Nawią­zu­jąc do podej­ścia admi­ni­stra­cji do Chin, Blin­ken powie­dział, że „poszcze­gól­ne kra­je mogą współ­pra­co­wać z Chi­na­mi tam, gdzie to moż­li­we” np. w kwe­stiach takich jak zmia­ny kli­ma­tycz­ne. Jed­no­cze­śnie oskar­żył Pekin o pod­wa­ża­nie mię­dzy­na­ro­do­we­go porząd­ku han­dlo­we­go, “któ­ry Sta­ny Zjed­no­czo­ne i ich sojusz­ni­cy zbu­do­wa­li po II woj­nie światowej”.

„Chi­ny aktyw­nie pra­cu­ją nad pod­wa­że­niem zasad sys­te­mu mię­dzy­na­ro­do­we­go i war­to­ści, któ­re podzie­la­my my i nasi sojusz­ni­cy” — stwier­dził Blinken.

„Jeśli będzie­my współ­pra­co­wać, aby urze­czy­wist­nić naszą wizję porząd­ku mię­dzy­na­ro­do­we­go… jeste­śmy prze­ko­na­ni, że może­my poko­nać Chi­ny na każ­dym polu gry” — dodał.

Wizy­ta ma miej­sce, gdy nie­któ­rzy euro­pej­scy sojusz­ni­cy, zwłasz­cza Fran­cja i Niem­cy, szu­ka­ją stra­te­gicz­nej rów­no­wa­gi w sto­sun­kach z Peki­nem i Waszyng­to­nem, któ­ra zapew­ni, że Unia Euro­pej­ska nie będzie tak bar­dzo sprzy­mie­rzo­na z jed­nym z dwóch wiel­kich mocarstw świa­ta, że ​​zra­zi do sie­bie drugie.

Sta­ny Zjed­no­czo­ne, UE, Wiel­ka Bry­ta­nia i Kana­da nało­ży­ły w ponie­dzia­łek sank­cje na chiń­skich urzęd­ni­ków za łama­nie praw w Xin­jian­gu, w pierw­szej tak sko­or­dy­no­wa­nej zachod­niej akcji prze­ciw­ko Peki­no­wi pod rzą­da­mi Bide­na. Pekin odpo­wie­dział sank­cja­mi prze­ciw­ko UE.

Sekre­tarz gene­ral­ny NATO Jens Stol­ten­berg ostrzegł w śro­dę, że „Chi­ny to kraj, któ­ry nie podzie­la naszych war­to­ści”, odno­sząc się do NATO jako “klu­bu demo­kra­cji sprzy­ja­ją­cych wol­no­ści sło­wa i wol­no­ści zrze­sza­nia się”.

Blin­ken wyko­rzy­stał wizy­tę do ostrze­że­nia przed ruro­cią­giem Nord Stre­am 2, któ­ry bie­gnie z Rosji do Nie­miec. Sta­ny Zjed­no­czo­ne od ponad deka­dy sprze­ci­wia­ją się temu pro­jek­to­wi, twier­dząc, że zwięk­szy to zależ­ność UE od Moskwy. Niem­cy nale­ga­ły na dokoń­cze­nie projektu.

Blin­ken pod­czas kon­fe­ren­cji pra­so­wej w śro­dę powie­dział, że pod­czas pry­wat­ne­go spo­tka­nia powie­dział swo­je­mu nie­miec­kie­mu odpo­wied­ni­ko­wi, Heiko Maaso­wi, że fir­my zaan­ga­żo­wa­ne w pro­jekt ryzy­ku­ją obję­cie sank­cja­mi amerykańskimi.

Blin­ken odmó­wił poda­nia wię­cej szcze­gó­łów, ale powie­dział, że Sta­ny Zjed­no­czo­ne “uważ­nie moni­to­ru­ją” budo­wę ruro­cią­gu pod Morzem Bał­tyc­kim, któ­ra jest pra­wie już ukończona.

Blin­ken wezwał też turec­kie­go mini­stra spraw zagra­nicz­nych Mevlu­ta Cavu­so­glu na pry­wat­nym spo­tka­niu w śro­dę, aby nie insta­lo­wał zaku­pio­ne­go od Rosji sys­te­mu obro­ny powietrz­nej S‑400.

Cavu­so­glu powie­dział w śro­dę, że odparł  Blin­ke­no­wi, iż zakup Anka­ry to został sfinalizowany.

 

za al jazeera