Artur Paw­łow­ski, pastor kościo­ła Cave of Adul­lam w Cal­ga­ry, Alber­ta, Kana­da, nakrzy­czał i wypro­sił  poli­cjan­tów, któ­rzy prze­rwa­li nabo­żeń­stwo w cza­sie Wiel­kie­go Tygo­dnia. „Pro­szę, wynoś się — natych­miast opuść tę pose­sję… Nie chcę sły­szeć ani sło­wa wię­cej!” mówił pod­nie­sio­nym gło­sem Paw­łow­ski, żąda­jąc naka­zu rewizji.

„Wyno­ście się z tej pose­sji, nazi­ści! Gesta­po jest tu zabro­nio­ne! ” krzyk­nął Paw­łow­ski. „Precz, nazi­sta! Na zewnątrz! Nazi­ści nie są tu mile widzia­ni! Nie wra­caj­cie tutaj, nazi­stow­scy psychopaci! ”

Inter­we­niu­ją­cą pod­czas nabo­żeń­stwa poli­cję nale­ży wypra­szać na pod­sta­wie  sec­tion 176  Cri­mi­nal Code któ­ra uzna­je zakłó­ca­nie nabo­żeń­stwa za prze­stęp­stwo kry­mi­nal­ne. W takim wypad­ku poli­cja łamie prawo.

Reklama

 

Nie było to pierw­sze zetknię­cie pasto­ra Paw­łow­skie­go z poli­tycz­ny­mi repre­sja­mi w Kana­dzie Był on już kara­ny grzyw­ną w wyso­ko­ści 1200 dola­rów za żywie­nie bezdomnych.

 

https://www.facebook.com/100000518381352/videos/4695691910458042/