Bry­tyj­ski organ nad­zo­ru medycz­ne­go podał w sobo­tę 4 kwiet­nia, że spo­śród 30 osób, któ­re dozna­ły zakrze­pów krwi po poda­niu szcze­pion­ki Oxford Astra­Ze­ne­ca, sie­dem zmarło.
Ogła­sza­jąc w pią­tek trzy­dzie­ści przy­pad­ków zakrze­pów krwi, MHRA powie­dział, że „korzy­ści ze szcze­pio­nek prze­ciw­ko Covid-19 nadal prze­wa­ża­ją nad jakim­kol­wiek ryzy­kiem”, wzy­wa­jąc opi­nię publicz­ną do dal­sze­go przyj­mo­wa­nia szczepionki.

Do 24 mar­ca zare­je­stro­wa­no 22 przy­pad­ki zakrze­pi­cy zatok żyl­nych mózgu (CVST) i osiem innych przy­pad­ków zakrze­pi­cy z niską licz­bą pły­tek krwi.

„Ryzy­ko wystą­pie­nia tego szcze­gól­ne­go rodza­ju zakrze­pów krwi jest bar­dzo małe” — zauwa­ży­ła agencja.

„Licz­ba i cha­rak­ter zgło­szo­nych do tej pory podej­rze­wa­nych dzia­łań nie­po­żą­da­nych nie są niczym nie­zwy­kłym w porów­na­niu z inny­mi typa­mi ruty­no­wo sto­so­wa­nych szcze­pio­nek” — czy­ta­my w oświad­cze­niu inter­ne­to­wym MHRA z 2 kwietnia.

Jed­nak nie było takich rapor­tów dla szcze­pion­ki Pfi­zer / BioN­Tech.

W pią­tek Holan­dia sta­ła się ostat­nim w sze­re­gu kra­jów euro­pej­skich, któ­re wstrzy­ma­ły szcze­pie­nia szcze­pion­ką Astra­Ze­ne­ca dla osób w wie­ku poni­żej 60 lat w oba­wie przed powią­za­nia­mi z rzad­ki­mi zakrze­pa­mi krwi.

Zmia­na nastą­pi­ła po pię­ciu nowych przy­pad­kach w Holan­dii doty­czą­cych kobiet w wie­ku od 25 do 65 lat, z któ­rych jed­na zmarła.

Niem­cy pod­ję­ły podob­ną decy­zję na począt­ku tego tygodnia.

Euro­pej­ska Agen­cja Leków (EMA), któ­ra rów­nież wcze­śniej uzna­ła szcze­pion­kę Astra­Ze­ne­ca za bez­piecz­ną, podob­nie jak Świa­to­wa Orga­ni­za­cja Zdro­wia, ma ogło­sić zak­tu­ali­zo­wa­ne pora­dy w tej spra­wie 7 kwietnia.

 

(FRANCE24  i AFP)