Pal­lo­tyń­ski komen­tarz // ks. Jacek Mikul­ski SAC // 11.4.2021

Wie­czo­rem w dniu zmar­twych­wsta­nia, tam gdzie prze­by­wa­li ucznio­wie, choć drzwi były zamknię­te z oba­wy przed Żyda­mi, przy­szedł Jezus, sta­nął pośrod­ku i rzekł do nich: «Pokój wam!» A to powie­dziaw­szy, poka­zał im ręce i bok. Ura­do­wa­li się zatem ucznio­wie, ujrzaw­szy Pana.