Nale­ży roz­wa­żyć wpro­wa­dze­nie cer­ty­fi­ka­tów dla osób zaszcze­pio­nych, aby umoż­li­wić im korzy­sta­nie z np. usług hote­lo­wych czy gastro­no­micz­nych — powie­dział pod­czas ponie­dział­ko­wej kon­fe­ren­cji pra­so­wej wice­pre­mier, mini­ster roz­wo­ju, pra­cy i tech­no­lo­gii Jaro­sław Gowin.

Jak pod­kre­ślił, jako mini­ster ds. gospo­dar­ki będzie reko­men­do­wał szyb­kie roz­wa­że­nie uru­cho­mie­nia spe­cjal­nych cer­ty­fi­ka­tów dla osób, któ­re są zaszcze­pio­ne. “Dla osób, któ­re przy­ję­ły dwie daw­ki szcze­pion­ki lub jed­ną w przy­pad­ku jed­no­daw­ko­wych pre­pa­ra­tów; te oso­by powin­ny mieć moż­li­wość korzy­sta­nia z usług dziś nie­do­stęp­nych jak hote­lar­stwo i gastro­no­mia” — wymienił.

“Mówię to z peł­ną odpo­wie­dzial­no­ścią za przy­szłość pol­skiej gospo­dar­ki, za przy­szłość dzie­siąt­ków tysię­cy fir­my, czę­sto firm rodzin­nych, ze stro­ny pol­skie­go pań­stwa” — wska­zał Gowin. Dodał, że mimo pomo­cy rzą­do­wej dla zamknię­tych z powo­du epi­de­mii firm, trze­ba im umoż­li­wić powrót do moż­li­wie nor­mal­nych warun­ków pro­wa­dze­nia dzia­łal­no­ści gospodarczej.

Wice­pre­mier pyta­ny o odszko­do­wa­nia za skut­ki ubocz­ne po szcze­pie­niach powie­dział, że decy­zja w spra­wie odszko­do­wań jesz­cze nie zapa­dła. “Spra­wa jest ana­li­zo­wa­na” — wska­zał. (PAP)

mar/