Jed­na oso­ba zmar­ła, dwie dozna­ły reak­cji ana­fi­lak­tycz­nej, trzy mają powta­rza­ją­ce się zawro­ty gło­wy, osła­bie­nie mię­śni i prze­wle­kły ból, a u „wie­lu” pacjen­tów wystą­pi­ły reak­cje aler­gicz­ne po otrzy­ma­niu pierw­szej daw­ki takie są według lokal­ne­go leka­rza, któ­ry pra­cu­je w małej wio­sce   Lyt­ton w Kolum­bii Bry­tyj­skiej skut­ki nie­po­żą­da­ne  po poda­niu  szcze­pion­ki moder­na na COVID-19  900 głów­nie rdzen­nym mieszkańcom.

„Jestem dość zanie­po­ko­jo­ny wyso­kim wskaź­ni­kiem poważ­nych skut­ków ubocz­nych tej nowa­tor­skiej tera­pii” — napi­sał lekarz rodzin­ny Char­les Hof­fe w liście z 5 kwiet­nia do głów­ne­go leka­rza pro­win­cji Kolum­bia Bry­tyj­ska Bon­nie Henry.

72-let­ni pacjent z prze­wle­kłą obtu­ra­cyj­ną cho­ro­bą płuc (POChP), ale bez współ­ist­nie­ją­cej cho­ro­by ukła­du krą­że­nia, skar­żył się na coraz więk­szą dusz­ność po otrzy­ma­niu pierw­szej daw­ki eks­pe­ry­men­tal­nej szcze­pion­ki COVID fir­my Moder­na i 24 dni po wstrzyk­nię­ciu zmarł „bar­dzo nagle” i nie­ocze­ki­wa­nie ”- czy­ta­my w liście.

reklama

Trzech pacjen­tów Hof­fe ma „trwa­łe i powo­du­ją­ce nie­peł­no­spraw­ność defi­cy­ty neu­ro­lo­gicz­ne”, w tym utrzy­mu­ją­ce się „zawro­ty gło­wy powo­du­ją­ce inwa­lidz­two”, „osła­bie­nie ner­wo­wo-mię­śnio­we z utra­tą czu­cia lub bez” oraz „prze­wle­kły ból”. Te dole­gli­wo­ści utrzy­my­wa­ły się przez 10 tygo­dni po poda­niu szcze­pion­ki Moderna.

„Nale­ży pod­kre­ślić, że ci ludzie nie byli ludź­mi cho­ry­mi, leczo­ny­mi z powo­du jakiejś wynisz­cza­ją­cej cho­ro­by” — napi­sał Hof­fe. „Byli to wcze­śniej zdro­wi ludzie, któ­rym zapro­po­no­wa­no eks­pe­ry­men­tal­ną tera­pię z nie­zna­ny­mi dłu­go­ter­mi­no­wy­mi skut­ka­mi ubocz­ny­mi, mają­cą na celu ochro­nę przed cho­ro­bą o takim samym współ­czyn­ni­ku umie­ral­no­ści jak gry­pa. Nie­ste­ty, ich życie zosta­ło zrujnowane ”.

Dr Hof­fe twier­dzi, że po zaszcze­pie­niu pre­pa­ra­tem Moder­na dwóch pacjen­tów mia­ło reak­cje ana­fi­lak­tycz­ne — zagra­ża­ją­ce życiu reak­cje aler­gicz­ne, któ­re mogą powo­do­wać obrzęk gar­dła, wysyp­kę wewnętrz­ną i zewnętrz­ną oraz nie­bez­piecz­nie niskie ciśnie­nie krwi , a „wie­lu” innych mia­ło łagod­niej­sze reak­cje alergiczne.

Lyt­ton to wio­ska z popu­la­cją 249 miesz­kań­ców w 2016 r., kolej­ne 1700 miesz­ka w pobli­żu w rezer­wa­tach Nla­ka­’pa­mux. Hof­fe jest jed­nym z trzech leka­rzy pra­cu­ją­cych w Lyt­ton Medi­cal Cli­nic i na oddzia­le ratun­ko­wym St. Bartholomew.

„Czy są to uwa­ża­ne za nor­mal­ne i dopusz­czal­ne dłu­go­ter­mi­no­we skut­ki ubocz­ne tera­pii mody­fi­ka­cją genów?” Hof­fe pyta pro­win­cyj­ne­go lekarza.

W liście Hof­fe­’a zauwa­ża, iż „skut­ki ubocz­ne wywo­ła­ne szcze­pie­nia­mi zazwy­czaj nie są zgła­sza­ne”  a na pro­win­cyj­nym for­mu­la­rzu zgła­sza­nia obra­żeń spo­wo­do­wa­nych szcze­pie­nia­mi „nie ma nawet miej­sca na zgła­sza­nie ura­zów wywo­ła­nych szcze­pion­ką o cha­rak­te­rze i nasi­le­niu, któ­re widzi­my pod­czas nowej tera­pii mRNA ”.

„Zda­ję sobie spra­wę, że jest to czę­sto pro­blem, w przy­pad­ku szcze­pio­nek w ogó­le, i że opóź­nio­ne skut­ki ubocz­ne szcze­pio­nek są cza­sa­mi okre­śla­ne jako„ zbieg oko­licz­no­ści ”, ponie­waż przy­czy­no­wość jest czę­sto trud­na do udo­wod­nie­nia. Jed­nak bio­rąc pod uwa­gę fakt, że jest to tera­pia eks­pe­ry­men­tal­na, bez dłu­go­ter­mi­no­wych danych doty­czą­cych bez­pie­czeń­stwa, myślę, że być może nale­ży rów­nież zająć się tą kwe­stią ”- napi­sał Hoffe.

Hof­fe powie­dział, że pod­czas pan­de­mii leka­rze z Lyt­ton nie leczy­li żad­nych pacjen­tów z COVID-19. „Tak więc z nasze­go ogra­ni­czo­ne­go doświad­cze­nia wyni­ka, że ​​ta szcze­pion­ka jest wyraź­nie bar­dziej nie­bez­piecz­na niż COVID-19”.

Szcze­pion­ka Moder­na uzy­ska­ła jedy­nie zezwo­le­nie na uży­cie w nad­zwy­czaj­nych wypad­kach. Ocze­ku­je się, że bada­nia kli­nicz­ne zosta­ną zakoń­czo­ne  w paź­dzier­ni­ku 2022 r .