W tym tygo­dniu rząd fede­ral­ny spo­dzie­wa się dosta­wy oko­ło 7,1 milio­na dawek szcze­pio­nek prze­ciw­ko COVID-19. Otta­wa chce też dopa­so­wać stra­te­gię dostaw do pozio­mu wyszcze­pie­nia i posia­da­nych zapa­sów. Obec­ne dosta­wy będą się skła­dać z 3,1 milio­na dawek pre­pa­ra­tu Pfi­zer-BioN­Tech i 4 mln dawek pre­pa­ra­tu Moderna.

W nad­cho­dzą­cych tygo­dniach licz­ba dostar­czo­nych do Kana­dy dawek ma prze­kro­czyć 66 milio­nów. Ozna­cza to, że będzie ich wystar­cza­ją­co, by zaszcze­pić wszyst­kich kwa­li­fi­ku­ją­cych się Kanadyjczyków.

Powo­li koniecz­na sta­je się zmia­na stra­te­gii dys­try­bu­cji, bo podaż zaspo­ka­ja popyt. Do tej pory już wstrzy­ma­no dosta­wy dwóch milio­nów dawek, bo pro­win­cje stwier­dzi­ły, że nie będą mogły ich wyko­rzy­stać. Obec­nie pro­win­cje mogą zama­wiać dodat­ko­we daw­ki z rezerw fede­ral­nych, jeśli tyl­ko ich potrzebują.

Poziom wyszcze­pie­nia spo­łe­czeń­stwa w Kana­dzie nale­ży teraz do naj­wyż­szych na świe­cie. Powo­li jed­nak tem­po szcze­pień spa­da, jako że koń­czy się pula chęt­nych do przy­ję­cia pierw­szej lub dru­giej dawki.

W zeszły pią­tek jed­ną daw­ką było zaszcze­pio­nych 79 proc. kwa­li­fi­ku­ją­cych się Kana­dyj­czy­ków. Ponad 50 proc. przy­ję­ło dwie dawki.

Kana­da zapo­wie­dzia­ła już, że zamie­rza prze­ka­zać spo­dzie­wa­ne dosta­wy pre­pa­ra­tu Astra­Ze­ne­ca (17,7 mln dawek) do mię­dzy­na­ro­do­wej ini­cja­ty­wy COVAX. Szcze­pion­ki z tej puli są wysy­ła­ne do kra­jów roz­wi­ja­ją­cych się. Przy­kła­do­wo w Afry­ce 3 proc. popu­la­cji przy­ję­ło co naj­mniej jed­ną daw­kę szcze­pion­ki, a 1,4 proc. osób jest w peł­ni zaszczepionych.

W zeszły czwar­tek kil­ka pro­win­cji poin­for­mo­wa­ło, że musia­ło wyrzu­cić część dawek szcze­pion­ki Astra­Ze­ne­ca, któ­rych ter­min waż­no­ści upły­nął 1 lip­ca. Health Cana­da już prze­dłu­ży­ło ter­mi­na waż­no­ści pre­pa­ra­tu o mie­siąc. Onta­rio ma do uty­li­za­cji 3190 dawek, P.E.I. zuty­li­zo­wa­ło 3200, a Nowy Brunsz­wik – 960.