Nowe ogra­ni­cze­nia doty­czą­ce COVID-19 w Onta­rio obej­mu­ją zwięk­szo­ne upraw­nie­nia poli­cji, oraz ogra­ni­cze­nie zgromadzeń.

Pre­mier Doug Ford ogło­sił swą decy­zję w pią­tek po połu­dniu w Queen’s Park.

„Prze­gry­wa­my bitwę mię­dzy muta­cja­mi a szcze­pion­ka­mi” — oznaj­mił dzien­ni­ka­rzom. — Pozo­sta­ło nam nie­wie­le opcji.

Prze­dłu­że­nie sta­nu wyjąt­ko­we­go i naka­zu pozo­sta­nia w domu w pro­win­cji Onta­rio zosta­je prze­dłu­żo­ne co naj­mniej do 20 maja.

Spo­tka­nia na świe­żym powie­trzu będą ogra­ni­czo­ne wyłącz­nie do człon­ków gospo­dar­stwa domo­we­go od godzi­ny 12:01 w sobo­tę. Oso­by miesz­ka­ją­ce samot­nie mogą dołą­czyć wyłącz­nie do jed­ne­go inne­go gospo­dar­stwa domowego.

Ford naka­zał rów­nież natych­mia­sto­we zamknię­cie obiek­tów spor­to­wych i rekre­acyj­nych, w tym pla­ców zabaw, kor­tów teni­so­wych, pól gol­fo­wych, boisk do koszy­ków­ki oraz boisk do pił­ki noż­nej i baseballu.

Od godzi­ny 12:01 w ponie­dzia­łek, nabo­żeń­stwa reli­gij­ne, wese­la i pogrze­by będą ogra­ni­czo­ne do 10 osób w pomieszczeniach.

Pro­ku­ra­tor gene­ral­ny Sylvia Jones poin­for­mo­wa­ła, że na gra­ni­cach z Mani­to­bą i Quebe­kiem od godzi­ny 12:01 w ponie­dzia­łek zosta­ną wpro­wa­dzo­ne kon­tro­le. Odwie­dza­ją­cy nie będą mogli wjeż­dżać do Onta­rio i opusz­czać pro­win­cji z wyjąt­kiem waż­nych celów, takich jak pra­ca, opie­ka medycz­na i trans­port towarów.

Rząd Quebe­cu ogło­sił w pią­tek, że zamknie gra­ni­cę z Onta­rio w celu ogra­ni­cze­nia ruchu mię­dzy pro­win­cja­mi. Mini­ster bez­pie­czeń­stwa publicz­ne­go pro­win­cji powie­dział w oświad­cze­niu na Twit­te­rze, że trwa­ją dys­ku­sje mię­dzy rzą­da­mi Quebe­cu i Ontario.

Aby wyeg­ze­kwo­wać nowe środ­ki  Jones zapo­wie­dzia­ła, że funk­cjo­na­riu­sze poli­cji będą   mogli zatrzy­mać kie­row­ców i pie­szych do kon­tro­li, aby zapy­ta­li ich, gdzie miesz­ka­ją i dla­cze­go są w domu.  Oso­by naru­sza­ją­ce zamó­wie­nie mogą zostać uka­ra­ne grzyw­ną w wyso­ko­ści  750 dol.

Nowe upraw­nie­nia poli­cji natych­miast zosta­ły potę­pio­ne przez orga­ni­za­cje na rzecz wol­no­ści obywatelskich.

„Przy­pad­ko­we zatrzy­ma­nia przez poli­cję pod­czas COVID są nie­zgod­ne z kon­sty­tu­cją, zakła­da­ją winę osób prze­by­wa­ją­cych na zewnątrz lub pro­wa­dzą­cych pojaz­dy” — stwier­dził Micha­el Bry­ant, szef CCLA.

Ford wezwał tak­że rząd fede­ral­ny do „natych­mia­sto­we­go wpro­wa­dze­nia restryk­cji i na gra­ni­cach zewnętrz­nych kraju”.

Mini­ster pra­cy, szko­leń i roz­wo­ju umie­jęt­no­ści Mon­te McNau­gh­ton zapo­wie­dział, że pro­win­cja wstrzy­ma pra­ce budow­la­ne przy pro­jek­tach takich jak cen­tra han­dlo­we, hote­le i biurowce.

„Jed­nak nadal ist­nie­ją pro­jek­ty, któ­re mają klu­czo­we zna­cze­nie dla nasze­go zdro­wia, takie jak budo­wa naszych domów, szpi­ta­li,  i domów opie­ki dłu­go­ter­mi­no­wej i musi­my zapew­nić bez­pie­czeń­stwo oso­bom prze­by­wa­ją­cym w tych miej­scach” — stwier­dził McNau­gh­ton. Dla­te­go od piąt­ku 200 inspek­to­rów odwie­dzi ponad 1300 pla­ców budo­wy aby upew­nić się, że środ­ki ochro­ny zdro­wia publicz­ne­go są stosowane.

Dodał, że kon­tro­lo­wa­ne będą rów­nież fir­my praw­ni­cze, biu­ra rachun­ko­we i inne loka­li­za­cje, w któ­rych pra­cow­ni­cy mogli­by pra­co­wać z domu.

Tym­cza­sem pod­czas kon­fe­ren­cji pra­so­wej Ford wie­lo­krot­nie obwi­niał brak  szcze­pio­nek za sytu­ację w pro­win­cji i zapo­wie­dział, że urzęd­ni­cy zwięk­szą podaż w szcze­gól­nie zagro­żo­nych miej­scach o 25 pro­cent. Jed­nak  nie wyja­śnił, jak ten plan zosta­nie zrealizowany..