Sza­now­ni Państwo,

        Czas naj­wyż­szy na kon­kret­ne odpo­wie­dzi: nie wol­no igno­ro­wać i trak­to­wać lek­ce­wa­żą­co tak waż­nych pytań o bez­pie­czeń­stwo Pol­ski i Polaków.

        Kazus Smo­leń­ski jest testem nr 1 na powa­gę Rze­czy­po­spo­li­tej i pre­stiż Pań­stwa Polskiego.

Reklama

Z usza­no­wa­niem,

Lidia Soko­łow­ska-Cybart

        Tekst prze­mó­wie­nia Ewy Stan­kie­wicz wygło­szo­ne­go pod Pomni­kiem Smo­leń­skim 10.04.2021 r. pod­czas Mar­szu z Por­tre­ta­mi Ofiar Kata­stro­fy Smo­leń­skiej orga­ni­zo­wa­ne­go przez Sto­wa­rzy­sze­nie Soli­dar­ni 2010]

        10 kwiet­nia 2010 roku na tere­nie Fede­ra­cji Rosyj­skiej zabi­to Pre­zy­den­ta Pol­ski i 95 osób bar­dzo waż­nych dla struk­tur pań­stwa pol­skie­go. Zgi­nę­li w wyni­ku eks­plo­zji mate­ria­łów wybu­cho­wych na pokła­dzie samo­lo­tu nad lot­ni­skiem w Smo­leń­sku, w Rosji:

11 lat zbrod­ni bez kary

        Panie Pre­zy­den­cie – zwra­cam się do Pre­zy­den­ta Andrze­ja Dudy.

        Mówił Pan, o Pre­zy­den­cie Lechu Kaczyń­skim: był moim nauczy­cie­lem. Poka­zy­wał nam, że poli­ty­ka jest służ­bą, a pań­stwo ma być tak moc­ne, by chro­ni­ło słabszych…

        Czy poza upa­mięt­nie­niem i cele­bro­wa­niem pomni­ków — wyka­zał pan zain­te­re­so­wa­nie jako­ścią i sku­tecz­no­ścią docho­dzeń w spra­wie zabi­cia pol­skie­go prezydenta?

        Czy zain­te­re­so­wał się pan, jak wła­ści­wie pro­wa­dzo­ne jest śledz­two? Czy wyko­rzy­stał pan wszel­kie kana­ły dyplo­ma­tycz­ne w celu pomo­cy w zdo­by­ciu dowo­dów i wie­dzy w spra­wie śmier­ci Pana nauczy­cie­la, któ­re­go tak pan sza­no­wał? Czy dopil­no­wał Pan, że oso­by, któ­re sta­no­wią nie­bez­pie­czeń­stwo dla pań­stwa – nie zaj­mu­ją klu­czo­wych stanowisk?

        Co Pan zro­bił, by w struk­tu­rach Pań­stwa nie były obec­ne oso­by uwi­kła­ne w służ­bę obcym podmiotom?

        W spra­wie zama­chu na dele­ga­cję Pol­ski w Rosji pań­stwo pol­skie nie zda­ło egza­mi­nu za cza­sów Bro­ni­sła­wa Komo­row­skie­go – ale też nie zda­je egza­mi­nu i za Pana czasów.

Panie Pre­mie­rze — zwra­cam się do Pre­mie­ra Mate­usza Morawieckiego

        Czy pan akcep­tu­je sytu­ację, w któ­rej zamor­do­wa­no Pre­zy­den­ta Pol­ski i 95 bar­dzo waż­nych osób dla pań­stwa pol­skie­go, a oso­by odpo­wie­dzial­ne za tę zbrod­nię do dziś – nie tyl­ko nie ponio­sły kon­se­kwen­cji, ale zosta­ją nagrodzone?

        Czy nie boi się pan, że brak porząd­ne­go śledz­twa ozna­cza, że w każ­dej chwi­li moż­na zor­ga­ni­zo­wać podob­ny zamach w Polsce?

Co Pan zro­bił, żeby nas przed tym ochronić?

        Czy rze­czy­wi­ście upew­nił się pan, że na cze­le resor­tu Spraw Zagra­nicz­nych i Obro­ny Naro­do­wej oraz na cze­le służb spe­cjal­nych sto­ją rze­czy­wi­ście naj­lep­si z naj­lep­szych? Bo decy­zje kadro­we i jakość dzia­łań każe poważ­nie zada­wać te pytania.

Panie Pre­ze­sie — zwra­cam się do Pre­ze­sa Jaro­sła­wa Kaczyńskiego

        Dla­cze­go pan pozwa­la na to, że bada­nie i śledz­two pro­wa­dzą oso­by bez kom­pe­ten­cji? Albo bez woli – bo tyl­ko tak moż­na tłu­ma­czyć prze­wle­kłość, brak sku­tecz­no­ści i poziom ich działania.

        Dla­cze­go tole­ru­je pan nie­kom­pe­tent­ne pozo­ro­wa­ne pra­ce i grę na czas.

        Czy nie boi się pan, że brak porząd­ne­go śledz­twa ozna­cza, że w każ­dej chwi­li moż­na zor­ga­ni­zo­wać podob­ny zamach w Polsce?

        Co Pan zro­bił, żeby nas przed tym ochronić?

        Co Pan zro­bił przez 6 lat, żeby oso­by któ­re mogły mieć swój udział w śmier­ci pre­zy­den­ta – ode­szły z Mini­ster­stwa Spraw Zagra­nicz­nych, Mini­ster­stwa Obro­ny Naro­do­wej i służb specjalnych ?

        Śmierć ponio­sło 96 pol­skich oby­wa­te­li, w tym Pre­zy­dent nasze­go kra­ju. Ani przez Pod­ko­mi­sję, ani przez Pro­ku­ra­tu­rę do dziś nie zosta­ła zba­da­na rola Donal­da Tuska, Rado­sła­wa Sikor­skie­go, Bro­ni­sła­wa Komo­row­skie­go, Jerze­go Mil­le­ra, Toma­sza Arab­skie­go i Paw­ła Gra­sia w spo­wo­do­wa­niu tej śmierci.

        Nikt nie odpo­wie­dział za odda­nie w ręce służb Puti­na pol­skich samo­lo­tów VIPow­skich, za obni­że­nie ran­gi bez­pie­czeń­stwa Pre­zy­den­ta i całej wizy­ty, za odda­nie śledz­twa w ręce Rosjan, za zacie­ra­nie śla­dów zbrod­ni i fał­szer­stwa w śledztwie.

        Nikt nie roz­li­czył i nie uka­rał kłamstw Donal­da Tuska i człon­ków jego gabi­ne­tu, któ­re mia­ły powstrzy­mać Pola­ków przed pod­ję­ciem wła­ści­wych dzia­łań. Byli z pre­me­dy­ta­cją okła­my­wa­ni, że rząd Tuska podej­mu­je wła­ści­we działania.

        Nie uka­ra­no ani nie usu­nię­to ze sta­no­wisk osób peł­nią­cych rolę w dopro­wa­dze­niu do śmier­ci pol­skiej eli­ty oraz tych, któ­rzy zacie­ra­li śla­dy prze­stępstw. Nie mówi­my tu o nie­do­peł­nie­niu obo­wiąz­ków służ­bo­wych, ale o naj­cięż­szych prze­stęp­stwach. Któ­re dopro­wa­dzi­ły do śmier­ci 96 osób, w tym gło­wę Państwa.

        Nikt nie pocią­gnął do odpo­wie­dzial­no­ści pra­cow­ni­ków Mini­ster­stwa Spraw Zagra­nicz­nych, Mini­ster­stwa Obro­ny Naro­do­wej, Służ­by Wywia­du Woj­sko­we­go, Służ­by Kontr­wy­wia­du i Agen­cji Bez­pie­czeń­stwa Wewnętrznego.

        Nikt nie uka­rał odpo­wie­dzial­nych za hanieb­ną podej­rza­ną kola­bo­ra­cję pol­skich służb z Rosją, za sabo­taż ser­we­rów moni­to­ru­ją­cych bez­pie­czeń­stwo na lot­ni­sku przed wylo­tem, czy za zakaz pod­ję­cia dzia­łań przez pol­skie służ­by spe­cjal­ne w docho­dze­niu przy­czyn śmier­ci pol­skiej elity.

        Nikt nie roz­li­czył Atta­che obro­ny gene­ra­ła Grze­go­rza Wiśniew­skie­go, któ­ry będąc na miej­scu w Smo­leń­sku, wobec zagro­że­nia życia swo­je­go dowód­cy Pre­zy­den­ta Pol­ski – prze­cież na począt­ku nie mógł wie­dzieć, czy wszy­scy zgi­nę­li, nie pod­jął wła­ści­wych dzia­łań i bar­dzo szyb­ko odda­lił się z miej­sca tragedii.

        Nikt nie dopro­wa­dził do zakła­du peni­ten­cjar­ne­go Maria­na Janic­kie­go – wręcz prze­ciw­nie, do dziś cie­szy się zaszczy­ta­mi – a prze­cież to on odpo­wia­da za pozba­wie­nie ochro­ny pre­zy­den­ta na lot­ni­sku w Smleń­sku przed jego tra­gicz­ną śmier­cią. Jak to jest moż­li­we? Nie wstyd wam?

        Nikt nie sta­nął przed sądem poza Toma­szem Arab­skim, któ­re­go pozwa­ły rodzi­ny ofiar. Nie wstyd wam?

        Na cze­le bada­nia pod­ko­mi­sji stoi pozba­wio­ny kom­pe­ten­cji i umie­jęt­no­ści orga­ni­za­cyj­nych ama­tor – któ­ry od roku zwo­dzi w kwe­stii dostar­cze­nia Pań­stwu Pol­skie­mu Rapor­tu Koń­co­we­go, któ­ry sta­no­wił­by sku­tecz­ne narzę­dzie do napra­wy bez­pie­czeń­stwa pań­stwa i doma­ga­nia się spra­wie­dli­wo­ści. w Pod­ko­mi­sji nie prze­pro­wa­dzo­no wie­lu koniecz­nych badań. Rapor­tu Koń­co­we­go brak. Po pię­ciu latach, odkąd Anto­ni Macie­re­wicz otrzy­mał wszyst­kie narzę­dzia do rąk, by spraw­nie prze­pro­wa­dzić bada­nie i napi­sać Raport.

        Jak chce­cie zagwa­ran­to­wać Pol­sce ele­men­tar­ny poziom prac, sko­ro prze­wod­ni­czą­cy pod­ko­mi­sji nie ma żad­nych kom­pe­ten­cji w kwe­stii badania?

        Jak moż­na poważ­nie trak­to­wać kogoś, kto klu­czy w pod­sta­wo­wych spra­wach i mija się z praw­dą? Dla­cze­go poli­tyk stoi na cze­le spe­cja­li­stycz­ne­go badania?

        Panie Pre­zy­den­cie, panie Pre­mie­rze, Panie Pre­ze­sie – przed śmier­cią – Pre­zes IPN Janusz Kur­ty­ka ostrze­gał „Demon­taż pań­stwa już się skoń­czył. Teraz zaczną zni­kać ludzie”. Czy w kwe­stii bez­pie­czeń­stwa zmon­to­wa­li­ście Pań­stwo w stop­niu wystar­cza­ją­cym, żeby zabez­pie­czyć nas w przyszłości?

        Bra­ku­je sku­tecz­no­ści. Od 6 lat pań­stwo pol­skie nie jest w sta­nie wyeg­ze­kwo­wać porząd­ne­go bada­nia i śledz­twa, kto zabił pre­zy­den­ta Polski.

Każ­dy dzień dzia­ła tu na nie­ko­rzyść Pol­ski, a na korzyść sprawców.

        Jako Solidarni2010 po 6 latach rzą­dów Pra­wa i Spra­wie­dli­wo­ści żąda­my kon­kre­tów i skuteczności.

        Kie­dy zosta­ną posta­wio­ne przed sądem oso­by odpo­wie­dzial­ne za zabi­cie Pre­zy­den­ta i 95 repre­zen­tan­tów Pań­stwa Polskiego?

        Kie­dy zosta­nie prze­ka­za­ny Pol­sce pro­fe­sjo­nal­ny Raport Końcowy?

        Żąda­my zapew­nie­nia pro­fe­sjo­nal­ne­go pozio­mu prac i narzu­ce­nia ter­mi­nu ich zakoń­cze­nia, a tak­że trans­pa­rent­no­ści w roz­li­cze­niu z zakon­trak­to­wa­nej pracy.

        Jaką prze­wi­du­je­cie odpo­wie­dzial­ność za spar­ta­cze­nie naj­waż­niej­sze­go śledz­twa w powo­jen­nej Polsce?

        Nie potrze­bu­je­my teatrów medial­nych, żąda­my skuteczności.

        Pań­stwo pol­skie – porzu­ci­ło w bło­cie swo­ich naj­lep­szych oby­wa­te­li i wciąż ich, w tym bło­cie trzy­ma, a nas razem z nimi. 6 lat mija, odkąd nie wyko­nu­je­cie swo­ich ele­men­tar­nych powin­no­ści. To zbrod­nia zaniechania.

        Powta­rzam. Każ­dy dzień dzia­ła na korzyść spraw­ców, a na nie­ko­rzyść Pol­ski. Moż­li­we, że okien­ko cza­su, w któ­rym dosta­li­śmy szan­sę na odbu­do­wę bez­pie­czeń­stwa, zacznie się domykać.

        6 lat. To kom­pro­mi­ta­cja, a tak­że zgo­da na stan roz­kła­du bez­pie­czeń­stwa państwa.

        Nie sło­wa, a czy­ny się liczą. Żąda­my sku­tecz­nych dzia­łań na pozio­mie, któ­ry pozwo­li Pań­stwu pol­skie­mu umoc­nić się w bez­pie­czeń­stwie i suwerenności.

Ewa Stan­kie­wicz

•••

Pastor Artur Paw­low­ski. Posta­wa god­na pochwały.

        Powta­rzam, na temat ist­nie­nia i ska­li COVID-19 się nie wypo­wia­dam, bo nie jestem w tej dzie­dzi­nie spe­cja­li­sta. Fak­tem jest jed­nak to, że łatwo się o czymś mówi i cze­muś zaprze­cza, jeśli same­mu się nie doświad­czy­ło tego cze­goś na wła­snej skórze.

        Nato­miast nie­któ­re decy­zje rzą­du odno­śnie restryk­cji są pozba­wio­ne logi­ki. Nigdy się nie zgo­dzę z zamy­ka­niem kościo­łów, kie­dy w tym samym cza­sie tłu­my ludzi ocie­ra­ją się o sie­bie w sklepach.

        Przy­po­mnij­cie sobie cza­sy, kie­dy ktoś szu­kał schro­nie­nia w koście­le, a poli­cja nie mia­ła pra­wa tam wejść i silą wycią­gnąć deli­kwen­ta. Dla przykładu:

        Mikha­il Len­ni­kov były agent KGB któ­ry schro­nił się w koście­le lute­rań­skim w Van­co­uver. Miesz­kał w tym koście­le przez 6 lat. Len­ni­kov pod­dał się urzęd­ni­kom CBSA (odp. pol, Stra­ży Gra­nicz­nej) dobrowolnie.

https://www.cbc.ca/news/cana­da­/bri­tish-colum­bia/for­mer-kgb-offi­cer-takes-sanc­tu­ary-in-church-to-avo­id-deportation‑1.816221

        Bez wąt­pie­nia, i to jest fakt oczy­wi­sty, obec­na sytu­acja pan­de­micz­na daje eks­tre­mie lewac­kiej oka­zje do dal­sze­go nisz­cze­nia Kościo­ła. Niech wspo­mnę medial­na pro­pa­gan­dę nie­na­wi­ści i oszczer­stwa suge­ru­jąc ze: “wszy­scy księ­ża to pedo­fi­le”. Na przy­kła­dzie garst­ki księ­ży, z któ­rych tyl­ko czę­ści z nich moż­na łatwo wytknąć to prze­stęp­stwo, uda­ło się lewa­kom “zapro­gra­mo­wać” gło­wy wie­lu ludziom i wmó­wić im że “wszy­scy księ­ża”, łącz­nie z zakon­ni­ka­mi i misjo­na­rza­mi, to pedo­fi­le. Po 20,30,40 latach łatwo znaj­da lewac­kie­go “świad­ka” któ­ry fał­szy­wie “przy­po­mni sobie”, że jego ksiądz się do nie­go dobie­rał. Zapro­gra­mo­wa­ni cho­ro­bli­wą nie­na­wi­ścią powie­dzą wszyst­ko, w jed­nym tyl­ko celu: znisz­czyć Kościół. Ceza­ry