Od 26 kwiet­nia w 11 woje­wódz­twach mogą zostać otwar­te salo­ny fry­zjer­skie, kosme­tycz­ne i salo­ny uro­dy – ogło­sił na kon­fe­ren­cji pra­so­wej mini­ster zdro­wia Adam Nie­dziel­ski. Salo­ny te pozo­sta­ną nato­miast zamknię­te w pię­ciu pozo­sta­łych regio­nach: w Ślą­skiem, na Dol­nym Ślą­sku, w Wiel­ko­pol­sce, Łódz­kiem i na Opolszczyźnie.

26 kwiet­nia, salo­ny fry­zjer­skie i kosme­tycz­ne zosta­ną otwar­te w 11 regio­nach, w któ­rych śred­nia dzien­na licz­ba zaka­żeń na 100 tysię­cy miesz­kań­ców nie prze­kra­cza 35.

To woje­wódz­twa:

mało­pol­skie,

zachod­nio­po­mor­skie,
kujawsko-pomorskie,
mazowieckie,
świętokrzyskie,
lubuskie,
pomorskie,
lubelskie,
warmińsko-mazurskie,
podkarpackie,
podlaskie.

W pozo­sta­łych 5 regio­nach sytu­acja epi­de­micz­na jest zbyt trud­na, by moż­na tam było roz­po­cząć luzo­wa­nie obostrzeń: śred­nia dzien­na licz­ba zaka­żeń na 100 tysię­cy miesz­kań­ców prze­kra­cza tam 35.

W tych regio­nach obo­wią­zu­ją­ce obec­nie obostrze­nia — a więc m.in. zamknię­cie salo­nów fry­zjer­skich i kosme­tycz­nych — zosta­ją przedłużone.

To woje­wódz­twa:

ślą­skie,
dolnośląskie,
wielkopolskie,
łódzkie,
opolskie.