Pfi­zer wykrył pod­ro­bio­ne szcze­pion­ki COVID-19 w Mek­sy­ku i w Pol­sce; „jeste­śmy świa­do­mi, że   nastą­pił wzrost roz­po­wszech­nie­nia pod­ró­bek i innych nie­le­gal­nych dzia­łań zwią­za­nych ze szcze­pion­ka­mi i tera­pia­mi na COVID-19 ”- powie­dział rzecz­nik Pfi­ce­ra ABC News.

Źró­dło zazna­jo­mio­ne ze spra­wą powie­dzia­ło ABC News, że w fiol­kach fał­szy­wej szcze­pion­ki w Pol­sce znaj­do­wał się pro­dukt kosme­tycz­ny. Pfi­zer ści­śle współ­pra­cu­je z wła­dza­mi lokal­ny­mi w tej kwestii.

W lutym sekre­tarz zdro­wia mek­sy­kań­skie­go sta­nu Nuevo León ostrzegł przed pokąt­ną sprze­da­żą „rze­ko­mej szcze­pion­ki prze­ciw­ko Covid”. Docho­dze­nie wyka­za­ło, że co naj­mniej 80 osób zapła­ci­ło rów­no­war­tość setek dola­rów za daw­kę szcze­pion­ki na koro­na­wi­ru­sa — cho­ciaż sub­stan­cja była nie­zna­na i mogła być wodą lub czymś jesz­cze bar­dziej szko­dli­wym w zastrzyku.

reklama

W mar­cu Świa­to­wa Orga­ni­za­cja Zdro­wia wyda­ła ostrze­że­nie doty­czą­ce „sfał­szo­wa­nych” szcze­pio­nek Pfi­ze­ra wykry­tych w Mek­sy­ku, i  ostrze­gła  że „mogą nadal znaj­do­wać się w obiegu”

W śro­dę fir­ma Pfi­zer ostrze­gła opi­nię publicz­ną, aby nie ufać inter­ne­to­wym sprze­daw­com szczepionki.