Pol­ska misja cywi­li­za­cyj­na cz. 3

Ze Sta­ni­sła­wem Baruą Kenij­czy­kiem i Pola­kiem roz­ma­wia­my o pol­skiej misji cywi­li­za­cyj­nej — zajaw­ka czę­ści III wywia­du rzeki.