Na jezio­rze Onta­rio moż­na się obec­nie natknąć na pla­sty­ko­we butel­ki w poma­rań­czo­wym kolorze,

Uni­wer­sy­tet w Toron­to roz­po­czął w tym tygo­dniu pro­gram „zna­ko­wa­nia śmie­ci”, w ramach któ­re­go butel­ki  śle­dzo­ne przez GPS są umiesz­cza­ne w jezio­rze Onta­rio, aby zoba­czyć, jak będą się przemieszczać.

Naukow­cy uży­wa­ją bute­lek do repre­zen­to­wa­nia pły­wa­ją­cych śmie­ci aby  stre­fy gro­ma­dze­nia się pły­wa­ją­cych śmieci”.

Reklama

Każ­da butel­ka zawie­ra urzą­dze­nie śle­dzą­ce, któ­re jest skon­fi­gu­ro­wa­ne tak, aby co godzi­nę prze­ka­zy­wać zespo­ło­wi aktu­ali­za­cje lokalizacji .

Roz­miesz­czo­no ok 20 butelek

 

Naukow­cy twier­dzą, że kie­dy już usta­lą, jak prze­miesz­cza­ją się śmie­ci, mogą wska­zać, gdzie naj­le­piej zain­sta­lo­wać urzą­dze­nia do ich wychwytywania.

Po zakoń­cze­niu pro­jek­tu butel­ki zosta­ną usu­nię­te z wody.

Każ­dy, kto zauwa­ży poma­rań­czo­wą butel­kę, jest pro­szo­ny o pozo­sta­wie­nie jej w wodzie.