Sommer i Braun głoszą w swojej książce, że do zniewolenia społecznego prócz ”pandemii” wykorzystywany jest też ”antysemityzm”

Tomasz Sommer (wydawca „Najwyższego Czasu”) i Grzegorz Braun (polityk Konfederacji) uważają, że do zniewolenia społecznego prócz ”pandemii” wykorzystywany jest też ”antysemityzm”. Ta kontrowersyjna dla establishmentu teza znajduje się w wydanej nakładem wydawnictwa 3S Media książce „Nowa Normalność 2” (zapisu rozmowy o ”pandemii” publicysty i polityka).

Według Som­me­ra i Brau­na do znie­wo­le­nia spo­łecz­ne­go prócz ”pan­de­mii” wyko­rzy­sty­wa­ny jest też ”anty­se­mi­tyzm”. Przy­kła­dem tego ma być to, że Euro­pej­ski Kon­gres Żydów doma­ga się (w swo­jej kil­ku­set stro­ni­co­wej publi­ka­cji „An End to Anti­se­mi­tism! A Cata­lo­gue of Poli­cies to Com­bat Anti­se­mi­tism” pole­ca­nej przez Fran­cisz­ka i finan­so­wo wspar­tej przez Uni­wer­sy­tet w Nowym Jor­ku, Uni­wer­sy­tet w Wied­niu, Kan­ce­la­rię Pre­zy­den­ta Austrii) by do życia poli­tycz­ne­go byli dopusz­cza­ni tyl­ko ludzie aktyw­nie zwal­cza­ją­cy rze­ko­my ”anty­se­mi­tyzm” – nie wystar­czy nie być już anty­se­mi­tą, trze­ba być aktyw­nym wro­giem anty­se­mi­ty­zmu. Z życia publicz­ne­go mają być też usu­nię­ci wszy­scy uzna­wa­ni przez Żydów za anty­se­mi­tów, wła­dze mają powo­łać insty­tu­cje wal­ki z ”anty­se­mi­ty­zmem”, na wal­kę z ”anty­se­mi­ty­zmem” ma być wyda­wa­ne 0,02% budże­tu pań­stwa i 1% budże­tu każ­dej organizacji.

Som­mer i Braun infor­mu­ją czy­tel­ni­ków, że według żydow­skie­go doku­men­tu w wal­kę z ”anty­se­mi­ty­zmem” mają być zaan­ga­żo­wa­ne wszel­kie reli­gie, orga­ni­za­cje poza­rzą­do­we, por­ta­le inter­ne­to­we, szkol­nic­two, pla­ców­ki nauko­we, biz­nes i rząd. Dodat­ko­wo ocen­zu­ro­wa­na ma być Biblia i z nauki kato­lic­kiej wyklu­cze­ni świę­ci uzna­wa­ni przez Żydów za ”anty­se­mi­tów”. Z rze­ko­mym ”anty­se­mi­ty­zmem” wal­czyć ma też pre­zy­dent USA Biden i Unia Euro­pej­ska – UE i ONZ mają czu­wać, by sku­tecz­nie zwal­cza­no ”anty­se­mi­tyzm”.

Zda­niem Som­me­ra i Brau­na według żydow­skie­go doku­men­tu celem dłu­go­trwa­łej wal­ki z anty­se­mi­ty­zmem ma być zmia­na reli­gii, toż­sa­mo­ści i histo­rii zgod­ne z ocze­ki­wa­nia­mi Żydów, tak by ludzie poko­cha­li Żydów. W ”nowej nor­mal­no­ści” wszel­ka kry­ty­ka Żydów, w opi­nii Som­me­ra i Brau­na, ma być zaka­za­na. Wal­ka z ”anty­se­mi­ty­zmem” ma się stać nor­mą praw­ną i kon­sty­tu­cyj­na, a „wszel­kie kra­je i orga­ni­za­cje mię­dzy­na­ro­do­we powin­ny wyzna­czyć wysłan­ni­ka ds. zwal­cza­nia antysemityzmu”.

Som­mer i Braun na kar­tach swo­jej książ­ki gło­szą, że według ocze­ki­wań żydow­skiej orga­ni­za­cji „ludzie, któ­ry posia­da­ją lub wyra­ża­ją anty­se­mic­kie poglą­dy, nie powin­ni mieć zgo­dy na zaj­mo­wa­nie sta­no­wisk w apa­ra­cie wła­dzy” — nie mogą też być „oso­ba­mi wpły­wo­wy­mi w kul­tu­rze, insty­tu­cjach reli­gij­nych, aka­de­mic­kich, nauko­wych i szkol­nych”. Każ­da wpły­wo­wa oso­ba musi być non stop zaan­ga­żo­wa­na w zwal­cza­nie ”anty­se­mi­ty­zmu”. Fir­my nie powin­ny robić „inte­re­sów z kra­ja­mi lub orga­ni­za­cja­mi, któ­re w jaki­kol­wiek spo­sób wspie­ra­ją anty­se­mi­tyzm”. Ste­reo­ty­py i sym­bo­le, któ­re nie podo­ba­ją się Żydom „muszą zostać wyeli­mi­no­wa­ne z kul­tu­ro­wej i reli­gij­nej świa­do­mo­ści”, „tre­ści anty­se­mi­cie powin­ny być wyłą­czo­ne z obie­gu” — rów­nież na por­ta­lach spo­łecz­no­ścio­wych. Takim tema­tem tabu jest np. kon­flikt Jezu­sa z Żyda­mi. Tre­ści, któ­rych nie da się wyeli­mi­no­wać, mają być opa­try­wa­ne odpo­wied­nim komentarzem.

Som­mer i Braun na kar­tach swo­jej pra­cy gło­szą, że według żydow­skie­go doku­men­tu, naka­za­ne jest też nachal­ne pro­mo­wa­nie pro żydow­skiej nar­ra­cji i ”kory­go­wa­nie” histo­rii zgod­nie z żydow­ską nar­ra­cją. Żydow­ski doku­ment ma stwier­dzać, że nale­ży non stop pod­kre­ślać zasłu­gi Żydów, pro­pa­gan­da pro żydow­ska (w fil­mach, arty­ku­łach i książ­kach) ma być doto­wa­na i sze­ro­ko kol­por­to­wa­na, nale­ży two­rzyć lokal­ne cen­tra pro­mo­cji żydow­skiej nar­ra­cji, infil­tro­wać wyzna­nia od środ­ka by sta­wa­ły się pro żydow­skie jak hie­rar­chia w Polsce.

Som­mer i Braun uwa­ża­ją, że nowym wyzna­nie nowej nor­mal­no­ści będzie zgod­na z żydow­ską nar­ra­cją. Już dziś w Pol­sce publicz­ne środ­ki są prze­zna­cza­ne na pro­mo­cję żydow­skiej nar­ra­cji w edu­ka­cji, kul­tu­rze i nauce, czy szko­le­nia ide­olo­gicz­ne dla policji.

W myśl opi­sy­wa­ne­go przez Som­me­ra i Brau­na żydow­skie­go doku­men­tu wal­ka z ”anty­se­mi­ty­zmem” ma pole­gać na nagła­śnia­niu zasług Żydów dla współ­cze­snej kul­tu­ry i cywi­li­za­cji, uka­zy­wa­niu okro­pieństw anty­se­mi­ty­zmu. Pro żydow­ska pro­pa­gan­da ma być opar­ta na emo­cjach i obec­na na wszyst­kich pozio­mach edu­ka­cji od przed­szko­la po uni­wer­sy­tet. Pro­pa­gan­da pro żydow­ska ma być też na wszyst­kich szko­le­niach dla wpły­wo­wych osób. Sys­tem wyszu­ki­wa­nia ”anty­se­mi­tów” ma być ujed­no­li­co­ny, sfor­ma­li­zo­wa­ny i rozbudowany.


Som­mer i Braun w swo­jej publi­ka­cji gło­szą, że dzia­łań rzą­du Mora­wiec­kie­go jest „nowa nor­mal­ność”, „nowy ład” reali­za­cja komu­ni­stycz­ne­go pro­jek­tu, któ­re­go celem jest powsta­nie ogól­no­świa­to­we­go rzą­du, glo­bal­nej walu­ty. W tym nowym sys­te­mie lecze­nie ma być przy­mu­so­we, a kto się jemu nie pod­po­rząd­ku­je, będzie pozba­wio­ny dostę­pu do dóbr nie­zbęd­nych do egzy­sten­cji. Wspie­ra­ne przez bez­czel­nych pseu­do eks­per­tów dzia­ła­nia władz w swej teatral­no­ści (wystę­pach w masecz­kach) gra­ją emo­cja­mi i odrzu­ca­ją rozum.

W zgod­nej opi­nii Som­me­ra i Brau­na więk­sza ilość zgo­nów nie jest skut­kiem covid, ale ”wal­ki” z tą cho­ro­bą – ludzie umie­ra­ją, bo nie mają jak uzy­skać pomo­cy medycz­nej – od sie­bie dodam, że z jed­nej stro­ny nie ma real­ne­go dostę­pu do finan­so­wa­nej z podat­ków publicz­nej służ­by zdro­wia, a z dru­giej pozba­wie­ni pra­cy przez rząd ludzie nie mają środ­ków, by korzy­stać z pry­wat­nych usług (np. den­ty­stów). W Pol­sce z lock­dow­nem jest więk­szy odse­tek zgo­nów, niż w Szwe­cji gdzie lock­dow­nu nie był. W opi­nii publi­cy­sty i poli­ty­ka 60.000 wię­cej zgo­nów eme­ry­tów w Pol­sce to dla budże­tu pań­stwa oszczęd­ność 2,5 miliar­da zło­tych rocz­nie – odpo­wie­dzial­ność PiS za nad­mia­ro­we zgo­ny nego­wać ma Zyber­to­wicz – w opi­nii auto­rów książ­ki jest to jego kom­pro­mi­ta­cja, bo głu­pi on nie jest. Publi­cy­sta i poli­tyk zwró­ci­li uwa­gę, że ofi­cjal­na pro­pa­gan­da PiS nie dostrze­ga związ­ku mię­dzy zablo­ko­wa­niem Pola­kom dostę­pu do opie­ki zdro­wot­nej a wzro­stem ilo­ści zgonów.

Zda­niem Som­me­ra i Brau­na covi­dia­nie prze­śla­du­ją ludzi gło­szą­cych praw­dę o ”pan­de­mii”, kupu­ją przy­chyl­ność mediów, nie­mo­ral­nych karie­ro­wi­czów zatrud­nia­ją w swo­im apa­ra­cie pro­pa­gan­dy, Jed­nym z archi­tek­tów ”nowej nor­mal­no­ści” miał być, zda­niem auto­rów książ­ki, Jef­frey Saks, któ­re­go pomy­sły od 1989 w Pol­sce wpro­wa­dzał Leszek Balcerowicz.

Dzia­ła­nia władz Som­mer i Braun oce­nia­ją jako holo­caust pol­skiej gospo­dar­ki, spe­cjal­ne wpę­dza­nie Pol­ski i Pola­ków w dłu­gi oraz nędze by byli zależ­ni od zagra­ni­cy, by zagra­nicz­ne kor­po­ra­cje za gro­sze prze­ję­ły wła­sność Pola­ków i ryn­ki w Pol­sce – swo­imi dzia­ła­nia­mi PiS umoż­li­wia zagra­ni­cy wro­gie prze­ję­cie Pol­ski. PiS w opi­nii Som­me­ra i Brau­na na zle­ce­nie Niem­ców likwi­du­je pol­ską przed­się­bior­czość, odda­je pol­ską wła­sność w obce ręce, by Pola­cy byli nie­wol­ni­ka­mi zagranicy.

Zda­niem publi­cy­sty i poli­ty­ka Nowy Ład PiS to nowa for­ma komu­ni­zmu, nowy rasizm, dla któ­re­go ”pan­de­mia” jest tyl­ko pre­tek­stem. Zda­niem auto­rów książ­ki PiS nakrę­ca pani­kę, sze­rzy pro­pa­gan­dę według wzor­ców komu­ni­stycz­nych i Roc­ke­fel­le­ra, spraw­nie posłu­gu­jąc się języ­kiem, by za swo­je sło­wa nie pono­sić odpo­wie­dzial­no­ści kar­nej – PiS spe­cjal­nie jest nie­lo­gicz­ny w swo­jej nar­ra­cji, by nie pono­sić odpo­wie­dzial­no­ści za swo­je dzia­ła­nia. PiS ma też w opi­nii Som­me­ra i Brau­na wymu­szać na żoł­nier­zach szcze­pie­nia, gro­żąc im ode­bra­niem awan­sów i szko­leń zapew­nia­ją­cych wyż­sze dochody.

Som­mer i Braun twier­dzą w swo­jej książ­ce, że PiS popeł­nia prze­stęp­stwa, nisz­cząc pol­ską gospo­dar­kę i ochro­nę zdro­wia, kwa­ran­tan­ną bez­praw­nie pozba­wia­jąc wol­no­ści. Poli­tyk i publi­cy­sta twier­dzą, że PiS two­rzy emo­cjo­nal­ną potrze­bę zaszcze­pie­nia, kreu­jąc afe­rę z cele­bry­ta­mi szcze­pio­ny­mi poza kolej­no­ścią – PiS ma uwo­dzić ludzi swo­imi obiet­ni­ca­mi, tak jak robi­li to komuniści.

Celem tre­su­ry sto­so­wa­nej przez PiS wobec Pola­ków, zda­niem Som­me­ra i Brau­na, ma być pozba­wie­nie Pola­ków wła­sno­ści – by znisz­czyć pol­ską przed­się­bior­czość, PiS, rów­no­cze­śnie z unie­moż­li­wia­niem dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej pol­skim przed­się­bior­com, nie likwi­du­je kosz­tów dzia­łal­no­ści. Som­mer i Braun zarzu­ci­li PiS też to, że wpro­wa­dza­jąc nowe podat­ki, negu­je, że to podat­ki nazy­wa­jąc je inny­mi nazwa­mi. Zda­niem Som­me­ra i Brau­na PiS to tyl­ko wyko­naw­cy pole­ceń z zagra­ni­cy, a PiS tak bar­dzo gar­dzi Pola­ka­mi, że nie prze­strze­ga wła­snych przepisów.

W opi­nii Som­me­ra i Brau­na „cele dekla­ro­wa­ne [przez PiS] nie odpo­wia­da­ją celom real­nie reali­zo­wa­nym”. Rząd co inne­go mówi, a co inne­go robi. Lock­down wpro­wa­dzo­ny przez PIS nie przy­no­si żad­nych pozy­tyw­nych skut­ków, bo nie ma ich przy­no­sić wbrew dekla­ra­cjom PiS, jego celem jest reali­za­cja inte­re­sów eko­no­micz­nych zagra­ni­cy. W opi­nii Som­me­ra i Brau­na real­nym celem poli­ty­ki PiS jest „wytrze­bie­nie i zubo­że­nie Pola­ków”. Zda­niem publi­cy­sty i poli­ty­ka „błę­dem jest mnie­ma­nie”, że dzia­ła­nia PiS to tyl­ko „błę­dy i pomył­ki”, że rząd popeł­nia pomył­ki „bo dzia­ła po omac­ku” — w rze­czy­wi­sto­ści PiS dokład­nie ma wie­dzieć, co robi. War­to przy tym pamię­tać, że dzia­ła­nia PiS są popie­ra­ne przez PO, PSL i Lewicę.

Zda­niem Som­me­ra i Brau­na do covi­do­we­go ter­ro­ru Sta­nach Zjed­no­czo­nych wyko­rzy­sta­no usta­wy przy­ję­te w USA po ata­kach na WTC – od sie­bie dodam, że zda­niem wie­lu owe zama­chy wyglą­da­ły bar­dziej na ustaw­kę niż dzia­ła­nia ter­ro­ry­stów. Choć nie ma dowo­dów nauko­wych na sku­tecz­ność kon­tro­li, to wła­dze pro­mu­ją ści­słe moni­to­ro­wa­nie ludzi za pomo­cą apli­ka­cji w tele­fo­nach komór­ko­wych – kie­dyś służ­by spe­cjal­ne musia­ły śle­dzić ludzi, dziś figu­ran­ci sami się śle­dzą za pomo­cą apli­ka­cji, jakie mają w swo­ich telefonach.

Zda­niem Som­me­ra i Brau­na wła­dze pod pre­tek­stem wal­ki z covid nisz­czą wię­zi spo­łecz­ne, by ludzie byli zato­mi­zo­wa­ni i nie powstał opór spo­łecz­ny, Celem jest pod­po­rząd­ko­wa­nie wła­dzy wszel­kich rela­cji spo­łecz­nych i wszyst­kich ludzi. Nawet dzie­ci są indok­try­no­wa­ne kre­sków­ka­mi do życia w real­nym komu­ni­zmie i cał­ko­wi­te­go pod­po­rząd­ko­wa­nia wła­dzy. Auto­rzy książ­ki twier­dzą, że takie pla­ny zawar­te były w pla­nach fun­da­cji Roc­ke­fel­le­ra. Zwal­cza­na ma być też wol­ność sło­wa pod pre­tek­stem wal­ki z fake new­sa­mi, a media spo­łecz­no­ścio­we sta­ły się cen­zo­rem i instru­men­tem sze­rze­nia propagandy.

Według Som­me­ra i Brau­na w wyni­ku lock­down w Pol­sce zmar­ło już kil­ka­dzie­siąt tysię­cy osób, ludzi pozba­wio­no wol­no­ści, pra­wa do wol­no­ści reli­gij­nej, i inte­rak­cji spo­łecz­nych. Wyda­rze­nia, któ­re mają miej­sce, były już zapo­wia­da­ne w wie­lu rapor­tach glo­ba­li­stów. Przed­sta­wi­cie­le glo­ba­li­stów twier­dzić mają, według rela­cji Som­me­ra i Brau­na, że nie będzie powro­tu do prze­szło­ści, nadej­dzie era socja­li­zmu, cał­ko­wi­tej zmia­ny sys­te­mu eko­no­micz­ne­go, spo­łecz­ne­go, geo­po­li­tycz­ne­go, któ­re­mu będzie towa­rzy­szy­ło wpro­wa­dze­nie cen­zu­ry nazy­wa­nej nie­za­leż­ny­mi wery­fi­ka­to­ra­mi infor­ma­cji. Moż­li­we jest więc, że celem ”pan­de­mii” jest pod­po­rząd­ko­wa­nie całe­go świa­ta nowe­mu cen­trum poli­tycz­ne­go — pierw­szą insty­tu­cją Nowe­go Świa­to­we­go Ładu (NWO) i rzą­du świa­to­we­go ma być WHO.

Som­mer i Braun podej­rze­wa­ją, że ”pan­de­mia” to w rze­czy­wi­sto­ści peł­za­ją­cy zamach sta­nu, w któ­rym ban­ki cen­tral­ne szy­ku­ją likwi­da­cje mate­rial­ne­go pie­nią­dza, stwo­rze­nie jed­ne­go (według wzo­rów ame­ry­kań­skiej Rezer­wy Fede­ral­nej) sys­te­mu pie­nią­dza elek­tro­nicz­ne­go (któ­ry lokal­nie będzie nosił odmien­ne nazwy).

Zda­niem Som­me­ra i Brau­na obec­nie wła­dze wal­czą z nie­wi­dzial­nym wro­giem, korzy­sta­jąc z doświad­czeń nazi­stów i komu­ni­stów, zdal­ne naucza­nie pozwo­li­ło na kon­tro­lę tre­ści pre­zen­to­wa­nych przez każ­de­go z nauczy­cie­li (co nie było moż­li­we w nor­mal­nym sys­te­mie). Wszel­kie dane zbie­ra­ne przez kil­ka firm zapew­ne zosta­ną wyko­rzy­sta­ne do stwo­rze­nia według chiń­skich wzo­rów sys­te­mu oce­ny spo­łecz­nej, w któ­rym non­kon­for­mi­ści zosta­ną pozba­wie­ni dostę­pu do wszel­kich dóbr i pie­nię­dzy. Celem wszel­kich dzia­łań pod pre­tek­stem ”pan­de­mii” jest mono­po­li­za­cja wła­sno­ści na całym świe­ci, i zro­bie­nie ze wszyst­kich niewolników.

 

Jan Boda­kow­ski