Poli­cja w Dur­ham dono­si, że w śro­do­we popo­łu­dnie mia­ła miej­sce w Ajax gwał­tow­na strze­la­ni­na i jest wie­le ofiar Do zda­rze­nia mia­ło dojść w oko­li­cy  King­ston Road i Har­wo­od Avenue.

Poli­cja szu­ka podejrzanych

Poli­cja zna­la­zła w samo­cho­dzie męż­czy­znę i kobie­tę z rana­mi postrza­ło­wy­mi. Zosta­li zabra­ni do szpi­ta­la Sun­ny­bro­ok w Toron­to w sta­nie zagro­że­nia życia.

Pomię­dzy oso­ba­mi znaj­du­ją­cy­mi się w co naj­mniej dwóch samo­cho­dach doszło do gwał­tow­nej wymia­ny ognia, odda­no ponad 40 strzałów

Poli­cja twier­dzi, że czte­ro­drzwio­wy sedan odda­lił się z miej­sca zdarzenia.