Onta­rio zwró­ci­ło się do rzą­du fede­ral­ne­go o wpro­wa­dze­nie obo­wiąz­ko­we­go trzy­dnio­we­go pro­gra­mu kwa­ran­tan­ny hote­lo­wej dla osób podró­żu­ją­cych przez gra­ni­ce lądowe.

W liście do kana­dyj­skie­go mini­stra bez­pie­czeń­stwa publicz­ne­go Bil­la Bla­ira i mini­stra zdro­wia Pat­ty Haj­du, rząd For­da zauwa­żył, że ist­nie­ją donie­sie­nia o oso­bach rezer­wu­ją­cych loty na pobli­skie lot­ni­ska w USA, a następ­nie prze­kra­cza­ją­cych gra­ni­cę lądową.

W obec­nej sytu­acji każ­dy, kto podró­żu­je do Kana­dy samo­lo­tem z zagra­ni­cy, musi po przy­lo­cie przy­stą­pić do testu na obec­ność COVID-19 i zare­zer­wo­wać hotel na trzy noce, w któ­rym będzie mógł odizo­lo­wać się i pocze­kać na wyni­ki. Hotel nale­ży zare­zer­wo­wać przed przy­jaz­dem do kraju.

Jeśli dana oso­ba otrzy­ma nega­tyw­ny wynik testu COVID-19, może kon­ty­nu­ować 14-dnio­wy okres kwa­ran­tan­ny w innym miejscu.

Zasa­dy są odmien­ne dla tych, któ­rzy prze­kra­cza­ją gra­ni­cę lądową.

Podróż­ni muszą poka­zać nega­tyw­ny wynik testu COVID-19 wyko­na­ne­go w cią­gu 72 godzin od przy­jaz­du i udo­wod­nić, że mają plan na 14-dnio­wy okres kwa­ran­tan­ny. Podróż­ni otrzy­ma­ją rów­nież kolej­ny test na COVID-19, któ­ry odbę­dzie się osiem dni po przyjeździe.

„W przy­pad­ku kil­ku lądo­wych przejść gra­nicz­nych mię­dzy Sta­na­mi Zjed­no­czo­ny­mi a pro­win­cją Onta­rio ta luka sta­no­wi poważ­ne zagro­że­nie dla zdro­wia i dobro­sta­nu miesz­kań­ców Onta­rio ze wzglę­du na moż­li­wość dal­sze­go prze­do­sta­nia się muta­cji COVID-19 do pro­win­cji” — czy­ta­my w liście pod­pi­sa­nym przez pro­ku­ra­to­ra gene­ral­ne­go i mini­stra spraw wewnętrz­nych Sylvię Jones i Mini­ster Zdro­wia Onta­rio Chri­sti­ne Elliott.

„W cią­gu ostat­nich dwóch tygo­dni ponad 150 000 osób — nie licząc  kie­row­ców komer­cyj­nych — prze­kro­czy­ło gra­ni­ce lądo­we Kana­dy. Obej­mu­je to dzie­siąt­ki osób, któ­re prze­kro­czy­ły gra­ni­cę mię­dzy 24 kwiet­nia a 26 kwiet­nia 2021 r., po podró­ży z kra­jów, z któ­rych bez­po­śred­nie loty do Kana­dy są obec­nie zaka­za­ne. To nie jest tyl­ko pro­blem Onta­rio — jest to pro­blem obej­mu­ją­cy całą Kana­dę ” czytamy.

Jones i Elliott w szcze­gól­no­ści wzy­wa­ją do wpro­wa­dze­nia obo­wiąz­ko­wej trzy­dnio­wej kwa­ran­tan­ny w wyzna­czo­nym przez wła­dze fede­ral­ne hote­lu na przej­ściach o naj­więk­szym natę­że­niu ruchu, w tym w Nia­ga­ra, Wind­sor, Sar­nia i Broc­kvil­le. Oso­by podró­żu­ją­ce przez Rain­bow Brid­ge  rów­nież pod­le­ga­ły­by zasa­dom kwarantanny.

„Waż­ne jest, aby wszy­scy podró­żu­ją­cy w tych regio­nach speł­nia­li ten sam wymóg kwa­ran­tan­ny, aby zapew­nić ochro­nę wszyst­kich punk­tów wjaz­du” — czy­ta­my w liście.