Poli­cja szu­ka dwóch kie­row­ców spraw­ców wypad­ku w New­mar­ket, w któ­rym w nie­dziel­ne popo­łu­dnie 63-let­ni męż­czy­zna został poważ­nie ranny.

Mia­ło to miej­sce na skrzy­żo­wa­niu napę­dów Wil­ste­ad i Davis tuż po 14:30

Według poli­cji regio­nal­nej York 63-let­ni męż­czy­zna wdał się w sprzecz­kę z męż­czy­zną i kobie­tą na par­kin­gu skle­pu spożywczego.

W rezul­ta­cie  kłót­ni męż­czy­zna został potrą­co­ny przez pojazd, na Wil­ste­ad Drive.

Został prze­trans­por­to­wa­ny do ośrod­ka ura­zo­we­go z poważ­ny­mi, ale nie zagra­ża­ją­cy­mi życiu obrażeniami.

Auto spraw­ców to  ciem­no­sza­ra czte­ro­drzwio­wa Maz­da 3 z uszko­dze­nia­mi maski, przed­niej szy­by i dachu.

Każ­dy, kto ma infor­ma­cje lub nagra­nia z kame­ry samo­cho­do­wej na temat spo­ru lub koli­zji, jest pro­szo­ny o skon­tak­to­wa­nie się z poli­cją pod nume­rem 1–866-876‑5423, wew. 7704 lub Cri­me Stop­pers anonimowo.

@YRP Fail to Rema­in Col­li­sion — 21–148389 Con’d
YRP pro­si o jakie­kol­wiek, świad­ków, infor­ma­cje lub wideo z kame­ry samo­cho­do­wej w tym cza­sie, aby skon­tak­to­wać się z 1 District HQ pod nume­rem 1–800-830‑0303, 7100/7141.

- YRP Duty Offi­ce (@YRPDutyOffice) 2 maja 2021 r