Kar­dy­nał Tho­mas Col­lins, arcy­bi­skup Toron­to zwró­cił się do Rady Szkol­nej Okrę­gu Kato­lic­kie­go w Toron­to (TCDSB) o poświę­ce­nie mie­sią­ca czerw­ca na cześć Naj­święt­sze­go Ser­ca Pana Jezu­sa; w ten czwar­tek zarząd ma gło­so­wać w spra­wie powie­sić tęczo­wej fla­gi homo­sek­su­al­nej i ogło­sze­nia mie­sią­ca czerw­ca mie­sią­cem dumy homoseksualnej

Col­lins ostrzegł kura­to­rów w swo­jej archi­die­ce­zji w liście z 23 mar­ca, któ­ry został włą­czo­ny do porząd­ku obrad na posie­dze­nie 6 maja, że ​​„tren­dy spo­łecz­ne sprzecz­ne z Ewan­ge­lią” nabie­ra­ją „siły”.

Nowo utwo­rzo­ny Komi­tet Dorad­czy TCDSB „2SLGBTQ +” zale­cił w rapor­cie — zawar­tym w porząd­ku obrad 6 maja — aby kura­to­rium szkół kato­lic­kich w Toron­to ogło­si­ło czer­wiec mie­sią­cem dumy i aby “fla­ga dumy” zosta­ła pod­nie­sio­na „w Cen­trum Edu­ka­cji Kato­lic­kiej i we wszyst­kich pod­le­głych szkołach.”

Fla­ga, zło­żo­na z róż­no­ko­lo­ro­wych pasów, sta­ła się mię­dzy­na­ro­do­wym sym­bo­lem ruchu homo­sek­su­al­ne­go i jego poglą­dów na oso­bę ludz­ką i sek­su­al­ność, któ­re są sprzecz­ne z bio­lo­gią, nauka­mi spo­łecz­ny­mi, głów­ny­mi reli­gia­mi świa­ta, a zwłasz­cza z wia­rą katolicką.

Kościół kato­lic­ki, opie­ra­jąc się na Biblii i tra­dy­cji, naucza, że ​​zacho­wa­nie homo­sek­su­al­ne jest „wewnętrz­nie nie­upo­rząd­ko­wa­ne” i jest grze­chem cięż­kim. Świę­ty Paweł w jed­nym ze swo­ich listów ostrze­ga Koryn­tian że „homo­sek­su­ali­ści” wraz z inny­mi, taki­mi jak „bał­wo­chwal­cy” i „cudzo­łoż­ni­cy”, „nie odzie­dzi­czą kró­le­stwa Boże­go”. Tęcza była pier­wot­nie reli­gij­nym sym­bo­lem przy­mie­rza Boga z czło­wie­kiem, któ­re­go Bóg użył, aby prze­ka­zać Noemu (Rdz 9: 13–17), że nigdy wię­cej nie znisz­czy świa­ta przez potop. Akty­wi­ści LGBT zde­cy­do­wa­li się na tęczę, aby stwo­rzyć fla­gę, na któ­rej róż­ne kolo­ry są czę­sto inter­pre­to­wa­ne jako sym­bo­li­zu­ją­ce sek­su­al­ną „róż­no­rod­ność”. Ter­min „duma” w histo­rii zba­wie­nia ozna­cza wyraź­ną odmo­wę podą­ża­nia za Bogiem i Jego pano­wa­niem. Księ­ga Przy­słów ostrze­ga, że ​​„pycha poprze­dza zagła­dę, wynio­sły duch poprze­dza upa­dek” (16:18).

Pod­czas gdy akty­wi­ści LGBT pro­mu­ją wywie­sza­nie tęczo­wej fla­gi we wszyst­kich szko­łach jako znak inte­gra­cji, róż­no­rod­no­ści i akcep­ta­cji, kar­dy­nał wska­zał w swo­im liście, że Kościół kato­lic­ki ma już swój wła­sny sym­bol „współ­czu­ją­cej miło­ści”, a mia­no­wi­cie Naj­święt­sze Ser­ce Jezusa. .

„Tra­dy­cyj­ny obraz Naj­święt­sze­go Ser­ca jest zwień­czo­ny krzy­żem, głów­nym sym­bo­lem wia­ry chrze­ści­jań­skiej: skła­nia nas do kon­tem­pla­cji wiel­ko­dusz­nej i ofiar­nej miło­ści Jezu­sa, któ­ry kła­dzie za nas swo­je życie na krzy­żu. Jeste­śmy wezwa­ni do oka­zy­wa­nia tej samej wiel­ko­dusz­nej i ofiar­nej miło­ści, kie­dy bie­rze­my nasz krzyż i każ­de­go dnia idzie­my za Nim. Naj­święt­sze Ser­ce jest zwień­czo­ne Koro­ną Cier­nio­wą, któ­ra przy­po­mi­na nam o kosz­cie bycia uczniem. Ota­cza ją pło­mie­nie: nasza miłość do innych, naśla­du­jąc Chry­stu­sa, nie może migo­tać, ale pło­nąć jasno świa­tłem i cie­płem w świe­cie, któ­ry czę­sto jest ciem­ny i zim­ny ”- napisał.

Col­lins wska­zał, że nikt nie jest wyklu­czo­ny z miło­ści, któ­ra ema­nu­je z Naj­święt­sze­go Ser­ca Jezusa.„Czasami Jezus wska­zu­je na Naj­święt­sze Ser­ce, zapra­sza­jąc nas, aby­śmy przy­szli do Nie­go, kie­dy pra­cu­je­my i jeste­śmy obcią­że­ni; cza­sa­mi ramio­na Jezu­sa się­ga­ją na zewnątrz, wita­jąc wszyst­kich, do cze­go nas wzy­wa. Naj­święt­sze Ser­ce jest zna­kiem miło­ści Jezu­sa, do naśla­do­wa­nia któ­rej jeste­śmy wezwa­ni. Nasz świat bar­dziej niż kie­dy­kol­wiek potrze­bu­je teraz miło­ści, któ­rą sym­bo­li­zu­je Naj­święt­sze Ser­ce Jezu­sa ”- napisał.

Kar­dy­nał wezwał oso­by „odpo­wie­dzial­ne za szko­ły kato­lic­kie w naszej archi­die­ce­zji”, aby pamię­ta­ły o ich „świę­tym obo­wiąz­ku opie­ki nad mło­dy­mi w naszej wspólnocie”.

„Podob­nie jak my wszy­scy, zasłu­gu­ją i potrze­bu­ją życio­daj­ne­go pokar­mu ducho­we­go, jasnych wska­zó­wek życio­wych i praw­dzi­wej miło­ści współ­czu­ją­cej, któ­rej Jezus uczy nas w Ewan­ge­lii, oraz wzor­ców dla nas, a tak­że wzy­wa nas do naśla­do­wa­nia” — napisał.

Zakoń­czył swój list wezwa­niem do szkół by poświę­ci­ły czer­wiec Naj­święt­sze­mu Sercu.

Tere­sa Pier­re, prze­wod­ni­czą­ca Parents as First Edu­ca­tors, powie­dzia­ła, że ​​szko­ły kato­lic­kie „muszą jasno okre­ślać prze­sła­nie  aby kon­se­kwent­nie nauczać uczniów praw­dy o wierze”.

„Pod­nie­sie­nie fla­gi dumy ozna­cza akcep­ta­cję sto­sun­ków sek­su­al­nych, któ­rych Kościół nie pochwa­la i któ­re są sprzecz­ne z kato­lic­kim naucza­niem moral­nym o czy­sto­ści” — napi­sa­ła w e‑mailu do rodzi­ców w związ­ku ze zbli­ża­ją­cym się posie­dze­niem zarządu.

Pier­re wezwa­ła kura­to­rów by pamię­ta­li że „rodzi­ce doko­nu­ją wybo­ru, kie­dy decy­du­ją się posłać swo­je dzie­ci do szkół kato­lic­kich; ocze­ku­ją, że szko­ły będą prze­strze­gać kato­lic­kiej nauki moral­nej i że kura­to­rzy będą jej strzec. Jeśli powier­ni­cy zde­cy­du­ją się pro­mo­wać anty­ka­to­lic­kie naucza­nie moral­ne, naru­sza­ją rów­nież wybór rodziców ”.

Pier­re pro­si wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych o napi­sa­nie w tej spra­wie do kuratorów.