Klien­ci skar­żą się, że w cza­sie pan­de­mii ban­ki zaczę­ły pod­no­sić opła­ty. Ban­ki odpo­wia­da­ją na to, że wyso­ko­ści opłat są usta­la­ne roz­waż­nie i klien­ci mają róż­ne opcje. Tłu­ma­czą, że zmia­ny opłat nastę­pu­ją okresowo.

Audrey Wil­liams mówi, że dosta­ła list od TD z pod­wyż­ka­mi opłat zwią­za­nych z pro­wa­dze­niem kon­ta i świad­cze­niem usług ban­ko­wych od 1 czerw­ca. A potem zwró­ci­ła uwa­gę na wyni­ki finan­so­we ban­ku, któ­ry mimo pan­de­mii odno­to­wu­je miliar­do­we zyski. “To jak kopa­nie leżą­ce­go”, pod­su­mo­wu­je Wil­liams. W podob­nej sytu­acji są klien­ci innych ban­ków, m.in. CIBC, Bank of Mont­re­al i Sco­tia­ban­ku. Kobie­ta poda­je przy­kład: w przy­pad­ku naj­po­pu­lar­niej­sze­go rodza­ju kon­ta — “che­qu­ing” — zwol­nie­nie od opłat zaczy­na­ło się przy mini­mal­nym bilan­sie 2000 dol. Od czerw­ca będzie to 5000 dol. Jak ludzie na zasił­kach, któ­rzy stra­ci­li pra­cę, mają uzbie­rać taki bilans, pyta Williams.

Jak­by tego było mało, oso­by, któ­re nie zgro­ma­dzą kwo­ty 5000 dol., będą pła­cić za trans­ak­cję 1,95 dol., a nie 1,25 dol., jak do tej pory. Nowa opła­ta ma być nali­cza­na przy każ­dej trans­ak­cji, rów­nież doko­ny­wa­nej kar­ta debe­to­wą. Wil­liams zesta­wia tę poli­ty­kę z wezwa­nia­mi do uni­ka­nia trans­ak­cji gotów­ko­wych, by ogra­ni­czyć roz­prze­strze­nia­nie się koro­na­wi­ru­sa. To nie­mo­ral­ne, dodaje.

reklama

“Ban­ki pod­no­szą opła­ty, bo nie ma niko­go, kto mógł­by je przed tym powstrzy­mać”, mówi Duff Cona­cher, współ­za­ło­ży­ciel Demo­cra­cy Watch, gru­py doma­ga­ją­cej się przej­rzy­sto­ści i odpo­wie­dzial­no­ści kor­po­ra­cyj­nej. Cona­cher przy­po­mi­na, że rok temu pre­mier Tru­de­au powie­dział, że ban­ki powin­ny wię­cej robić dla oby­wa­te­li. Teraz powi­nien sobie o tym przy­po­mnieć i zain­ter­we­nio­wać. Demo­cra­cy Watch doma­ga się zmian w Bank Act, tak by wpro­wa­dzić nie­za­leż­ne audy­ty i usta­lić dopusz­czal­ne zyski. Było­by to pod­sta­wą do obni­ża­nia opłat i utrzy­my­wa­nia opro­cen­to­wa­nia na roz­sąd­nym poziomie.

Z dru­giej stro­ny wszyst­kie duże ban­ki w pierw­szym kwar­ta­le 2021 roku odno­to­wa­ły miliar­do­we zyski. Kwo­ty były wyż­sze niż w tym samym okre­sie ubie­głe­go roku i dal wszyst­kich pię­ciu insty­tu­cji ban­ko­wych prze­kro­czy­ły ocze­ki­wa­nia. W 2020 roku ban­ki też zara­bia­ły, cho­ciaż poza TD osią­gnę­ły docho­dy net­to niż­sze niż w 2019. Czte­ry z nich zna­la­zły się w pierw­szej 50 ban­ków, któ­re odno­to­wa­ły naj­więk­sze zyski na świe­cie w 2020 roku.