Sie­dem państw UE – Buł­ga­ria, Cze­chy, Dania, Niem­cy, Gre­cja, Chor­wa­cja i Pol­ska – pod­ję­ło decy­zję o połą­cze­niu się z unij­nym sys­te­mem infor­ma­tycz­nym wery­fi­ku­ją­cym cer­ty­fi­ka­ty Covid i roz­po­czę­ło ich wyda­wa­nie — poin­for­mo­wa­ła we wto­rek Komi­sja Europejska.

Cho­ciaż roz­po­rzą­dze­nie doty­czą­ce cer­ty­fi­ka­tów będzie sto­so­wa­ne od 1 lip­ca, wszyst­kie pań­stwa człon­kow­skie, któ­re prze­szły testy tech­nicz­ne i są goto­we do wyda­wa­nia oraz wery­fi­ka­cji cer­ty­fi­ka­tów, mogą już zacząć korzy­stać z sys­te­mu na zasa­dzie dobro­wol­no­ści. We wto­rek zde­cy­do­wa­ło się na to sie­dem państw człon­kow­skich – Buł­ga­ria, Cze­chy, Dania, Niem­cy, Gre­cja, Chor­wa­cja i Pol­ska. Inne pań­stwa, jak poda­ła KE, zde­cy­do­wa­ły się uru­cho­mić cyfro­wy cer­ty­fi­kat COVID UE, gdy wdro­żą wszyst­kie funk­cje systemu.

„Waż­ne, aby w nad­cho­dzą­cych tygo­dniach wszyst­kie pań­stwa człon­kow­skie w peł­ni sfi­na­li­zo­wa­ły swo­je kra­jo­we sys­te­my wyda­wa­nia, prze­cho­wy­wa­nia i wery­fi­ka­cji cer­ty­fi­ka­tów, tak aby sys­tem zaczął dzia­łać przed waka­cja­mi. Oby­wa­te­le UE nie mogą się już docze­kać powro­tu do podró­ży i chcą podró­żo­wać bez­piecz­nie. Posia­da­nie cer­ty­fi­ka­tu UE to klu­czo­wy krok na tej dro­dze” — powie­dzia­ła unij­na komi­sarz ds. zdro­wia Stel­la Kyriakides.

Cer­ty­fi­ka­ty będą dostęp­ne w for­ma­cie cyfro­wym lub papie­ro­wym. Mają potwier­dzać, że dana oso­ba zosta­ła zaszcze­pio­na prze­ciw koro­na­wi­ru­so­wi, ma nega­tyw­ny wynik testu lub prze­szła Covid-19. Wspól­ne ramy unij­ne umoż­li­wia­ją pań­stwom człon­kow­skim wyda­wa­nie cer­ty­fi­ka­tów, któ­re są akcep­to­wa­ne w innych kra­jach UE.

REKLAMA

Świa­dec­twa będą wery­fi­ko­wa­ne, by zapo­biec oszustwom

Utwo­rzo­na w zale­d­wie dwa mie­sią­ce “bra­ma” UE to sys­tem umoż­li­wia­ją­cy wery­fi­ka­cję zabez­pie­czeń zawar­tych w kodach QR wszyst­kich cer­ty­fi­ka­tów. Dzię­ki temu oby­wa­te­le i wła­dze będą mieć pew­ność, że cer­ty­fi­ka­ty są auten­tycz­ne. Pod­czas tego pro­ce­su żad­ne dane oso­bo­we nie są wymie­nia­ne ani przechowywane.

Roz­po­rzą­dze­nie UE doty­czą­ce cyfro­we­go cer­ty­fi­ka­tu Covid ma obo­wią­zy­wać przez 12 miesięcy.

Świa­dec­twa będą wery­fi­ko­wa­ne, by zapo­biec oszu­stwom i fał­szer­stwom, wery­fi­ko­wa­na będzie też auten­tycz­ność pie­czę­ci elek­tro­nicz­nych umiesz­czo­nych na doku­men­cie. Dane oso­bo­we uzy­ska­ne z cer­ty­fi­ka­tów nie będą mogły być prze­cho­wy­wa­ne w doce­lo­wych pań­stwach człon­kow­skich i nie powsta­nie cen­tral­na baza danych na szcze­blu UE. Wykaz pod­mio­tów, któ­re będą prze­twa­rzać i otrzy­my­wać dane, będzie jaw­ny, tak by oby­wa­te­le mogli korzy­stać z praw do ochro­ny danych, przy­słu­gu­ją­cych im na mocy ogól­ne­go roz­po­rzą­dze­nia o ochro­nie danych.

Pań­stwa człon­kow­skie powin­ny hono­ro­wać świa­dec­twa szcze­pień wyda­wa­ne w innych pań­stwach człon­kow­skich oso­bom zaszcze­pio­nym pre­pa­ra­ta­mi, któ­re zosta­ły zatwier­dzo­ne do użyt­ku w UE przez Euro­pej­ską Agen­cję Leków. Do państw człon­kow­skich będzie nale­ża­ło pod­ję­cie decy­zji, czy akcep­tu­ją rów­nież świa­dec­twa szcze­pień inny­mi szcze­pion­ka­mi wymie­nio­ny­mi przez Świa­to­wą Orga­ni­za­cję Zdrowia.

Z Bruk­se­li Łukasz Osiń­ski (PAP)

dors/