W pią­tek zakoń­czy­ło się ukła­da­nie rur pierw­szej nit­ki gazo­cią­gu Nord Stre­am 2; trwa­ją pra­ce przy dru­giej nit­ce magi­stra­li — poin­for­mo­wał w pią­tek pre­zy­dent Rosji Wła­di­mir Putin, wystę­pu­jąc na Mię­dzy­na­ro­do­wym Forum Eko­no­micz­nym w Petersburgu.

“Z przy­jem­no­ścią infor­mu­ję, że wła­śnie dziś, 2,5 godzi­ny temu, zakoń­czo­ne zosta­ło z powo­dze­niem ukła­da­nie rur pierw­szej nit­ki gazo­cią­gu Nord Stre­am 2. Pra­ce przy dru­giej nit­ce nadal trwa­ją” — powie­dział Putin na sesji ple­nar­nej forum w Petersburgu.

Rosyj­ski pre­zy­dent poin­for­mo­wał też o goto­wo­ści funk­cjo­no­wa­nia gazo­cią­gu na odcin­ku do tłocz­ni Sła­wian­ska­ja. W ten spo­sób — dodał — “Gaz­prom jest goto­wy do zapeł­nie­nia Nord Stre­am 2 gazem”.

Rosyj­ski gaz dostar­cza­ny gazo­cią­giem Nord Stre­am 2 będzie bar­dziej eko­lo­gicz­ny, “czyst­szy”, tań­szy i pew­niej­szy — zapew­nił w pią­tek pre­zy­dent Wła­di­mir Putin. Suge­ro­wał, że tran­zyt przez Ukra­inę mógł­by zostać zwięk­szo­ny nawet po uru­cho­mie­niu Nord Stre­am 2.

Reklama

Zakła­da­my, że dosta­wy do UE będą rosły w cią­gu następ­nej deka­dy, więc “jest moż­li­wość zapeł­nia­nia” ruro­cią­gów Ukra­iny tak­że w przy­szło­ści; Rosja tego chce — mówił Putin na forum gospo­dar­czym w Petersburgu.

Prze­ko­ny­wał, że nale­ży “nawią­zy­wać nor­mal­ne rela­cje gospo­dar­cze” i że Rosja jest do tego goto­wa. Pod­kre­ślał, że Ukra­ina pła­ci w tej chwi­li znacz­nie wię­cej za gaz niż np. Bia­ło­ruś, któ­ra spro­wa­dza gaz z Rosji.

Rosyj­ski pre­zy­dent prze­ko­ny­wał, że Nord Stre­am 2 jest pro­jek­tem “czy­sto komer­cyj­nym”, bowiem tra­sa z Rosji do Nie­miec po dnie Morza Bał­tyc­kie­go jest krót­sza i tań­sza niż przez kra­je euro­pej­skie. Jego zda­niem ta tra­sa prze­sy­łu gazu nie two­rzy “zagro­żeń poli­tycz­nych” i spra­wia, że odbior­ca koń­co­wy otrzy­mu­je tań­szy surowiec.

Putin wyja­śnił, że cią­gu dwóch mie­się­cy powin­na być zakoń­czo­na dru­ga nit­ka Nord Stre­am 2.

Mini­ster ener­ge­ty­ki Rosji Alek­sandr Nowak mówił 3 czerw­ca, że do ukoń­cze­nia całe­go pro­jek­tu nie­zbęd­ne jest jesz­cze uło­że­nie oko­ło 100 km gazo­cią­gu. Dwie rosyj­skie jed­nost­ki mor­skie — Aka­de­mik Czer­ski i For­tu­na — pro­wa­dzą teraz pra­ce nad ukła­da­niem rur po dnie Bałtyku.

Nord Stre­am 2 — dwu­nit­ko­wa magi­stra­la wio­dą­ca z Rosji do Nie­miec, ma trans­por­to­wać 55 miliar­dów metrów sze­ścien­nych gazu ziem­ne­go rocz­nie. Budo­wie rosyj­sko-nie­miec­kie­go ruro­cią­gu sprze­ci­wia­ją się Pol­ska, Ukra­ina i pań­stwa bał­tyc­kie. Kry­ty­cy Nord Stre­am 2 powta­rza­ją m.in., że pro­jekt ten zwięk­szy zależ­ność Euro­py od rosyj­skie­go gazu oraz roz­sze­rzy wpływ Krem­la na poli­ty­kę europejską.

Z Moskwy Anna Wróbel

 

 

pap