Trą­ba powietrz­na, któ­ra prze­szła w czwar­tek popo­łu­dniu nad miej­sco­wo­ścia­mi Libran­to­wa i Koniu­szo­wa k. Nowe­go Sącza w woj. mało­pol­skim uszko­dzi­ła w róż­nym stop­niu 30 budyn­ków miesz­kal­nych i 30 budyn­ków gospo­dar­czych. Jed­na oso­ba zosta­ła ranna.

Infor­ma­cje takie prze­ka­zał w czwar­tek wie­czo­rem woje­wo­da mało­pol­ski Łukasz Kmi­ta. “W rejo­nie przej­ścia trą­by powietrz­nej (pow. nowo­są­dec­ki) uszko­dzo­nych zosta­ło w róż­nym stop­niu 30 budyn­ków miesz­kal­nych i 30 budyn­ków gospo­dar­czych. Jed­na oso­ba zosta­ła ran­na” — podał woje­wo­da w mediach społecznościowych.

Ponad­to stra­ża­cy zosta­li zadys­po­no­wa­ni do sied­miu budyn­ków w powie­cie mie­chow­skim, któ­rych dachy zosta­ły znisz­czo­ne na sku­tek dzia­ła­nia gradu.

“Jestem po roz­mo­wie z pre­mie­rem Mate­uszem Mora­wiec­kim. Będzie natych­mia­sto­we rzą­do­we wspar­cie dla miesz­kań­ców miej­sco­wo­ści poszko­do­wa­nych przez trą­bę powietrz­ną” — pod­kre­ślił Kmita.

W czwar­tek w Mało­pol­sce prze­cho­dzi gwał­tow­ny front burzo­wy obja­wia­ją­cy się ule­wa­mi i gra­dem, któ­ry w nie­któ­rych miej­scach miał po kil­ka cm średnicy.(PAP)

autor: Rafał Grzyb

liv/