WHO wezwa­ła w pią­tek w peł­ni zaszcze­pio­ne oso­by do dal­sze­go nosze­nia masek i sto­so­wa­nia innych środ­ków bez­pie­czeń­stwa zwią­za­nych z pan­de­mią Covid-19, ponie­waż wyso­ce zaraź­li­wy wariant del­ta szyb­ko roz­prze­strze­nia się na całym świecie.
„Ludzie nie mogą czuć się bez­piecz­nie tyl­ko dla­te­go, że otrzy­ma­li dwie daw­ki. Nadal muszą się chro­nić” – powie­dzia­ła repor­te­rom ofi­cjal­na rzecz­nicz­ka WHO dr Marian­ge­la Simao.

„Sama szcze­pion­ka nie powstrzy­ma trans­mi­sji w spo­łecz­no­ści” – dodał Simao. „Ludzie muszą kon­se­kwent­nie uży­wać masek, prze­by­wać w wen­ty­lo­wa­nych pomiesz­cze­niach, dbać o higie­nę rąk… w fizycz­nej odle­gło­ści, uni­kać tło­ku. To nadal jest nie­zwy­kle waż­ne, nawet jeśli jesteś zaszcze­pio­ny, gdyż trwa trans­mi­sja w społeczności”.

Komen­ta­rze orga­ni­za­cji zdro­wia poja­wia­ją się, gdy nie­któ­re kra­je, w tym Sta­ny Zjed­no­czo­ne, w dużej mie­rze znio­sły maski i ogra­ni­cze­nia zwią­za­ne z pan­de­mią, ponie­waż szcze­pion­ki Covid pomo­gły zmniej­szyć licz­bę nowych infek­cji i zgonów.

Reklama

The Wall Stre­et Jour­nal doniósł w pią­tek, że oko­ło poło­wa doro­słych zara­żo­nych w wyni­ku epi­de­mii warian­tu del­ta w Izra­elu była  w peł­ni zaszcze­pio­na szcze­pion­ką Pfi­zer — BioN­Tech , co skło­ni­ło tam­tej­szy rząd do ponow­ne­go nało­że­nia wymo­gu sto­so­wa­nia masek wewnętrz­nych i innych środków.

Muta­cja po raz pierw­szy zna­le­zio­na w Indiach  jest naj­szyb­szym i naj­sil­niej­szym szcze­pem koro­na­wi­ru­sa, któ­ry „wyła­pie” naj­bar­dziej nara­żo­ne oso­by, szcze­gól­nie w miej­scach o niskim wskaź­ni­ku szcze­pień prze­ciw­ko Covid. Ist­nie­ją ozna­ki, że szczep del­ta może wywo­ły­wać inne obja­wy niż inne warianty.