Wzra­sta­ją­ca w wie­lu kra­jach, mimo postę­pu­ją­cej akcji szcze­pień, licz­ba zaka­żeń wiru­sem SARS-CoV‑2 pro­wa­dzi do stop­nio­we­go zamra­ża­nia dopie­ro co powra­ca­ją­cej do nor­mal­no­ści bran­ży tury­stycz­nej. W nie­któ­rych przy­pad­kach z koniecz­no­ści kwa­ran­tan­ny nie zwal­nia nawet fakt zaszczepienia.

Chor­wa­cja nie­spo­dzie­wa­nie zmie­ni­ła zasa­dy wpusz­cza­nia tury­stów w swo­je gra­ni­ce. Od 1 lip­ca oso­by chcą­ce przy­być na teren popu­lar­ne­go tury­stycz­nie regio­nu będą zmu­szo­ne wyle­gi­ty­mo­wać się Unij­nym Cer­ty­fi­ka­tem Covid, potwier­dza­ją­cym fakt zaszcze­pie­nia, nega­tyw­ny wyni­ku testu PCR lub sta­tus ozdrowieńca.

Nato­miast Sło­wa­cja zaostrza reżim na gra­ni­cach. Oso­by nie­zasz­cze­pio­ne prze­ciw­ko COVID-19 po przy­jeź­dzie do kra­ju będą musia­ły pod­dać się kwa­ran­tan­nie. Ta zasa­da zacznie obo­wią­zy­wać 9 lip­ca. Od ponie­dział­ku Sło­wa­cja wpro­wa­dzi wzmo­żo­ne kon­tro­le na waż­niej­szych przej­ściach gra­nicz­nych, a te mniej uczęsz­cza­ne zamyka.

REKLAMA

Od 1 lip­ca zosta­nie­my wpusz­cze­ni do Por­tu­ga­lii jedy­nie w przy­pad­ku nega­tyw­ne­go wyni­ku testu PCR lub na pod­sta­wie Unij­ne­go Cer­ty­fi­ka­tu Covid.

Nie­zwy­kle poważ­nie obec­ną sytu­ację trak­tu­ją Niem­cy. Od 1 lip­ca zarów­no Por­tu­ga­lia, jak i Rosja są uzna­wa­ne za obsza­ry zagro­żo­ne muta­cja­mi koro­na­wi­ru­sa. Dla osób powra­ca­ją­cych ozna­cza to 14-dnio­wą kwa­ran­tan­nę, nie­za­leż­nie od tego, czy są zaszcze­pio­ne czy nie.