Pre­mier Justin Tru­de­au potę­pił w pią­tek falę wan­da­li­zmu i pod­pa­leń wymie­rzo­nych w kościo­ły kato­lic­kie w całej Kana­dzie, mówiąc, że to nie jest roz­wią­za­nie trau­my spo­wo­do­wa­nej przez szko­ły rezydencyjne.

Roz­ma­wia­jąc z dzien­ni­ka­rza­mi po wizy­cie w kli­ni­ce szcze­pień w Otta­wie, Tru­de­au powie­dział, że nastą­pił „wzrost nie­to­le­ran­cji, rasi­zmu i nie­na­wi­ści, któ­ry obser­wu­je­my w całym kraju”.

„To nie­do­pusz­czal­ne i złe, że akty wan­da­li­zmu i pod­pa­le­nia są obser­wo­wa­ne w całym kra­ju, w tym prze­ciw­ko kościo­łom kato­lic­kim” – powie­dział dziennikarzom.

Reklama

Tru­de­au powie­dział, że rozu­mie gniew odczu­wa­ny przez wie­lu w całym kra­ju, odkąd kil­ka Pierw­szych Naro­dów donio­sło o zna­le­zie­niu nie­ozna­ko­wa­nych gro­bów na tere­nach daw­nych szkół miesz­kal­nych – ale pod­pa­la­nie kościo­łów jest złe.

„Nie mogę powstrzy­mać się od myśli, że ​​pale­nie kościo­łów w rze­czy­wi­sto­ści pozba­wia ludzi potrze­bu­ją­cych żało­by, uzdro­wie­nia i opła­ki­wa­nia miejsc, w któ­rych mogą opła­ki­wać, zasta­na­wiać się i szu­kać wspar­cia” – powie­dział Trudeau.

„Nie powin­ni­śmy ata­ko­wać budyn­ków, któ­re mogą zapew­nić uko­je­nie nie­któ­rym naszym współ­o­by­wa­te­lom. Ale powin­ni­śmy każ­de­go dnia anga­żo­wać się, każ­dy z nas, w cięż­ką pra­cę, któ­rą musi­my wyko­nać, aby rze­czy­wi­ście odbu­do­wać ścież­kę, któ­ra odzwier­cie­dla strasz­li­wą trau­mę mię­dzy­po­ko­le­nio­wą i współ­cze­sne realia cier­pie­nia, za któ­re wszy­scy jeste­śmy wspól­nie odpowiedzialni”.

Komen­ta­rze Tru­de­au poja­wi­ły się po tym, jak kościo­ły w róż­nych czę­ściach kra­ju kościo­łów zosta­ły spa­lo­ne lub zwandalizowane

Nie­daw­no rząd fede­ral­ny odno­wił finan­so­wa­nie Pro­gra­mu Infra­struk­tu­ry Bez­pie­czeń­stwa, któ­ry współ­pra­cu­je z insty­tu­cja­mi reli­gij­ny­mi w celu popra­wy ich zabez­pie­czeń. W jesien­nym oświad­cze­niu gospo­dar­czym z 2020 r. rząd ogło­sił pla­ny wyda­nia 13 milio­nów dola­rów na pro­gram w cią­gu naj­bliż­szych pię­ciu lat.

za cbc.ca