Oba­le­nie posą­gów kró­lo­wej Wik­to­rii i kró­lo­wej Elż­bie­ty II w Win­ni­pe­gu wywo­ła­ło potę­pie­nie ze stro­ny urzę­du bry­tyj­skie­go pre­mie­ra Bori­sa Johnsona.

Pod­czas mar­szów „Can­cel Cana­da Day”   w czwar­tek posąg kró­lo­wej Wik­to­rii przed legi­sla­tu­rą pro­win­cji został pokry­ty czer­wo­ną far­bą i czer­wo­ny­mi odci­ska­mi dło­ni, a następ­nie przewrócony.

Pobli­ski pomnik kró­lo­wej Elż­bie­ty II przed  ofi­cjal­ną rezy­den­cją wice­gu­ber­na­to­ra Mani­to­by, rów­nież został obalony.

Posąg kró­lo­wej Wik­to­rii stał  od 1904 roku. Wcze­śniej został zde­wa­sto­wa­ny w czerw­cu 2020 roku, kie­dy został obla­ny bia­łą far­bą . Czer­wo­na far­ba zosta­ła rów­nież wyla­na na posąg kró­lo­wej Wik­to­rii w Kit­che­ner, Ont. w czwartek,