Rząd Onta­rio uru­cho­mi dwa let­nie pro­gra­my mają­ce na celu wal­kę z anty­se­mi­ty­zmem w szko­łach. Mini­ster edu­ka­cji Ste­phen Lec­ce powie­dział, że na zor­ga­ni­zo­wa­nie kur­sów prze­zna­czo­ne jest 327 000 dol. Otrzy­ma je Friends of Simon Wie­sen­thal Cen­ter for Holo­caust Stu­dies. Lec­ce dodał, że rząd chce, by żydow­scy ucznio­wie czu­li się w szko­le bez­piecz­nie i wie­dzie­li, że mogą liczyć na wsparcie.

Jeden z pro­gra­mów ma być adre­so­wa­ny do nauczy­cie­li i peda­go­gów. Pod­czas sesji roz­wo­ju zawo­do­we­go podej­mo­wa­na będzie pro­ble­ma­ty­ka anty­se­mi­ty­zmu w róż­nych środowiskach.

Dru­gi kurs jest skie­ro­wa­ny do uczniów i ma doty­czyć praw czło­wie­ka i reago­wa­nia na niesprawiedliwość.

Według Sta­ti­stics Cana­da w 2019 roku zgło­szo­no 296 incy­den­tów wymie­rzo­nych prze­ciw­ko Żydom.