Naukow­cy z Cen­tre for Addic­tion and Men­tal Health uwa­ża­ją, że alko­hol był czyn­ni­kiem, któ­ry przy­czy­nił się roz­wo­ju tysię­cy nowo­two­rów w Kana­dzie w 2020 roku. Doda­ją, że spo­ży­cie alko­ho­lu nawet w małych i śred­nich ilo­ściach może mieć wpływ na roz­wój cho­ro­by w przy­szło­ści. Bada­nia Kana­dyj­skie­go zespo­łu są czę­ścią więk­sze­go stu­dium pro­wa­dzo­ne­go przez Inter­na­tio­nal Agen­cy for Rese­arch on Can­cer (IARC) przy WHO.

W ska­li świa­to­wej sza­cu­je się, że spo­ży­cie alko­ho­lu mia­ło wpływ na roz­wój nowo­two­rów w 4 proc. nowo zdia­gno­zo­wa­nych przy­pad­ków (w 2020 roku). 77 proc. nowych przy­pad­ków zwią­za­nych z kon­sump­cją alko­ho­lu doty­czył męż­czyzn (568 700 przy­pad­ków), a 23 proc. – kobiet (172 000). Prze­wa­ża­ły nowo­two­ry prze­ły­ku, wątro­by i piersi.

W Kana­dzie licz­bę przy­pad­ków, w któ­rych alko­hol był czyn­ni­kiem cho­ro­bo­twór­czym, oce­nia się na 7000 w 2020 roku. W tym 24 proc. to nowe przy­pad­ki raka pier­si, 20 proc. nowych przy­pad­ków raka jeli­ta gru­be­go, 15 proc. przy­pad­ków nowo­two­rów odby­tu i 13 proc. przy­pad­ków nowo­two­rów jamy ust­nej i wątroby.

reklama

Auto­rzy stu­dium zauwa­ża­ją, że w uję­ciu glo­bal­nym więk­szość przy­pad­ków nowo­two­rów mia­ła zwią­zek ze spo­ży­wa­niem dużych ilo­ści alko­ho­lu. Zda­niem naukow­ców spo­ży­cie małe lub śred­nie – czy­li 1–2 drin­ki dzien­nie – przy­czy­ni­ło się w 2020 roku do roz­wo­ju 100 000 nowo­two­rów, więc jed­ne­go na siedem.

“Ludzie mówią, że wła­ści­wie wszyst­ko jest rako­twór­cze, ale powie­dział­bym, że alko­hol jest czyn­ni­kiem kan­ce­ro­gen­nym 1 kla­sy według IARC”, mówi Kevin Shield z CAM­H’s Insti­tu­te for Men­tal Health Poli­cy Rese­arch. Shield zauwa­ża, że według sta­ty­styk w cza­sie pan­de­mii spo­ży­cie alko­ho­lu wzro­sło, co nie­ba­wem może prze­ło­żyć się na wzrost zapa­dal­no­ści na nowo­two­ry. Tłu­ma­czy, że głów­nym mecha­ni­zmem dzia­ła­nia alko­ho­lu pro­wa­dzą­cym do roz­wo­ju nowo­two­rów jest uszko­dze­nie DNA. “Aby roz­wi­nął się nowo­twór, musi wystą­pić sze­reg muta­cji DNA. Z cza­sem takie uszko­dze­nia się kumu­lu­ją. Jeśli więc ktoś pije alko­hol dziś, jutro, i w kolej­ne dni, zwięk­sza się ryzy­ko zachorowania”.

IARC wyróż­nia 121 czyn­ni­ków rako­twór­czych 1 kla­sy. Są wśród nich alko­hol, tytoń, pro­mie­nio­wa­nie ultra­fio­le­to­we i ska­że­nie powie­trza na dwo­rze. Poza tym z róż­nych badań wyni­ka, ze alko­hol może wzmoc­nić nega­tyw­ne dzia­ła­nie innych czynników.

Bada­nia epi­de­mio­lo­gicz­ne pro­wa­dzo­no na pod­sta­wie danych z Kana­dy, Euro­py, Chin i Austra­lii. Zasto­so­wa­no mode­le uwzględ­nia­ją­ce inne czyn­ni­ki wywo­łu­ją­ce nowo­two­ry, takie jak pale­nie tyto­niu, oty­łość i cho­ro­by prze­no­szo­ne dro­gą płciową.