Nale­śni­ki to wyna­la­zek o wie­lo­wie­ko­wej tra­dy­cji – zna­li je już sta­ro­żyt­ni Gre­cy. Potra­fi je zro­bić nie­mal każ­dy, a dowol­ność ich przy­rzą­dze­nia spra­wia, że ide­al­nie pasu­ją do każ­de­go typu kuch­ni. To danie, potra­fi zaspo­ko­ić ape­tyt nawet naj­bar­dziej wybred­nych sma­ko­szy. Moż­na przy­rzą­dzić je na sło­no lub na słod­ko, na cie­pło lub na zim­no, z far­szem lub bez far­szu. Co wię­cej skład­ni­ki na nale­śni­ki są pra­wie zawsze w każ­dym domu. Dzi­siej­sza for­ma nale­śni­ków nie­co róż­ni się od tej daw­nej z cza­sów sta­ro­żyt­nych. Każ­da kul­tu­ra, któ­ra przej­mo­wa­ła popu­lar­ny prze­pis, mody­fi­ko­wa­ła skład i smak dania. Jed­nak pierw­sze infor­ma­cje, któ­re opi­sy­wa­ły cia­sto podob­ne do dzi­siej­szych nale­śni­ków pocho­dzą od grec­kie­go pisa­rza Kra­ti­no­sa. Żył on w Ate­nach w IV wie­ku p.n.e. i owe cia­sto opi­sał w jed­nym ze swo­ich dzieł.

        Róż­no­rod­ność ciast nale­śni­ko­wych powo­du­je, że nie jest waż­ne dokład­ne zacho­wa­nie pro­por­cji skład­ni­ków. Nale­śni­ki może­my przy­rzą­dzić na słod­ko z serem lub doda­jąc słod­kie kre­my, albo też z owo­ca­mi. Zna­ne i popu­lar­ne są tez inne wer­sje np.: wytraw­ne — z mię­sem, z warzy­wa­mi, z kapu­stą i grzy­ba­mi. Każ­da kom­po­zy­cja two­rzy nowy smak i nowy prze­pis a co za tym idzie nowe pysz­ne danie. Zapraszam.

Reklama

NALEŚNIKI Z MIĘSEM, PO WĘGIERSKU

        Nie tyl­ko na deser czy śnia­da­nie — nale­śni­ki wytraw­ne świet­nie spraw­dzą się jako danie obiadowe!

        Skład­ni­ki na cia­sto:  2 jaj­ka, pół szklan­ki mle­ka, sól, 20 dag mąki, olej

        Skład­ni­ki na farsz:  40 dag mie­lo­ne­go mię­sa dro­bio­we­go, 2 łyż­ki prze­cie­ru pomi­do­ro­we­go, 1/3 szklan­ki kwa­śnej śmie­ta­ny, buł­ka tar­ta, 2 jaj­ka, olej, ostra papry­ka w prosz­ku, pieprz,

        Jaj­ka dokład­nie wymie­szaj z mle­kiem i mąką. Wsyp tro­chę soli i odstaw na 30 minut. Usmaż nale­śni­ki. W ron­del­ku roz­grzej olej. Wrzuć mie­lo­ne mię­so i pod­smaż. Kie­dy mię­so się zaru­mie­ni, dopraw je solą, pie­przem i oprósz papry­ką. Wlej prze­cier pomi­do­ro­wy, odro­bi­nę wody i duś pod przy­kry­ciem przez 15 minut. Pod koniec dodaj śmie­ta­nę. Nale­śni­ki posma­ruj far­szem mię­snym. Złóż do środ­ka jak kro­kie­ty i zepnij wyka­łacz­ka­mi. Nale­śni­ki panie­ruj w roz­mie­sza­nych jaj­kach i buł­ce tartej.

 

NALEŚNIKI PO BOLOŃSKU

        Nale­śni­ki to świet­ne danie na domo­wą kwa­ran­tan­nę! Za każ­dym razem inne, ale zawsze przepyszne.

        Zanim zaczniesz sma­żyć nale­śni­ki pocze­kaj, aż patel­nia dobrze się nagrze­je, wte­dy pierw­szy pla­cek nie wylą­du­je w koszu. By usma­żo­ne nie wysy­cha­ły, przy­kryj je folią spożywczą.

Skład­ni­ki na nale­śni­ki: 25 dag mąki pszen­nej, 2 szklan­ki mle­ka, 3 łyż­ki masła, 2 jaj­ka, 2 łyż­ki oleju

Skład­ni­ki na farsz: 40 dag mię­sa mie­lo­ne­go woło­we­go, 40 dag pas­sa­ty pomi­do­ro­wej, 2 ząb­ki czosn­ku, 1 czer­wo­na cebu­la, 2 papry­ki (czer­wo­na i żół­ta), 2 łyż­ki sosu sojo­we­go, 4 gałąz­ki bazy­lii, 3 łyż­ki ole­ju, sól, pieprz, chili

Zmik­so­wać skład­ni­ki cia­sta: mle­ko, mąkę, roz­pusz­czo­ne masło, jaj­ka, poso­lić. Patel­nię posma­ro­wać ole­jem. Wle­wać kolej­no por­cje cia­sta. Sma­żyć z obu stron do zru­mie­nie­nia. Cebu­lę i żół­tą papry­kę pokro­ić w kost­kę, usma­żyć na ole­ju. Dodać posie­ka­ny czo­snek. Wło­żyć mię­so, roz­drob­nić widel­cem i dokład­nie wymie­szać, zru­mie­nić. Zalać pas­sa­tą, dopra­wić sosem sojo­wym, pie­przem, chi­li i solą. Bazy­lię posie­kać (kil­ka list­ków zosta­wić w cało­ści), dodać do masy. Dusić na małym ogniu oko­ło 20 minut, mie­sza­jąc od cza­su do cza­su. Nale­śni­ki nadzie­wać masą, zło­żyć, posy­pać pokru­szo­nym serem. Ozdo­bić krąż­ka­mi czer­wo­nej papry­ki i list­ka­mi bazylią.

NALEŚNIKI Z PIECZARKAMI I SZPINAKIEM

Szyb­ki, bez­mię­sny i pożyw­ny obiad — wypró­buj prze­pis na warzyw­ne naleśniki.

Skład­ni­ki na cia­sto: 2 szklan­ki mąki, 1 szklan­ka mle­ka, 500 ml wody, 2 jaj­ka, 2 łyż­ki oleju

Skład­ni­ki na farsz: 1 opa­ko­wa­nie świe­że­go szpi­na­ku baby, 200 g pie­cza­rek, 2–3 ząb­ki czosn­ku, sól, Pieprz, gał­ka musz­ka­to­ło­wa, oli­wa do sma­że­nia, star­ty ser żółty

Pie­czar­ki drob­no pokrój. Na patel­ni roz­grzej oli­wę, zeszklij czo­snek. Dodaj do nie­go pie­czar­ki i smaż, dopó­ki nie zmięk­ną. Następ­nie dodaj liście szpi­na­ku. Dopraw solą, pie­przem i gał­ką musz­ka­to­ło­wą. Smaż jesz­cze 4–5 minut. Pod koniec dodaj żół­ty ser. Wymie­szaj i ostudź. Skład­ni­ki na cia­sto zmik­suj. Masa powin­na być dość rzad­ka, by nale­śni­ki wyszły cien­kie, ale sprę­ży­ste. Usmaż plac­ki. Na każ­dy nakła­daj farsz i skła­daj w ulu­bio­ny spo­sób. Przed poda­niem odsmaż. Gorą­ce i chru­pią­ce sma­ku­ją o nie­bo lepiej.

Bogu­sław Sypień

SMACZNEGO