Budo­wa ter­mi­na­lu LNG Ksi Lisims mogła­by roz­po­cząć się w 2024 roku. Pro­po­no­wa­na loka­li­za­cja znaj­du­je się w Wil Milit, oko­ło 35 kilo­me­trów na wschód od Gin­golx, nad­mor­skiej miej­sco­wo­ści w BC oko­ło 80 kilo­me­trów na pół­noc od Prin­ce Rupert.

Rdzen­ny  naród Kolum­bii Bry­tyj­skiej pro­po­nu­je budo­wę nowe­go obiek­tu eks­por­to­we­go skro­plo­ne­go gazu ziem­ne­go (LNG) na tere­nie obję­tym trak­ta­tem wspól­no­to­wym i skła­da zobo­wią­za­nie śro­do­wi­sko­we do osią­gnię­cia zero­wej emi­sji net­to w cią­gu trzech lat od roz­po­czę­cia działalności.

Naród Nis­ga­’a, któ­re­go tery­to­rium znaj­du­je się  w pobli­żu gra­ni­cy z Ala­ska, współ­pra­cu­je z gru­pą pro­du­cen­tów gazu ziem­ne­go z zachod­niej Kana­dy o nazwie Roc­kies LNG Part­ners i fir­mą ener­ge­tycz­ną z sie­dzi­bą w Tek­sa­sie o nazwie Western LNG. Pro­jekt nosi nazwę Ksi Lisims LNG i obej­mo­wał­by ruro­ciąg do trans­por­tu gazu ziem­ne­go z pół­noc­no-wschod­nie­go krań­ca pro­win­cji na wybrze­że. Sam obiekt sza­co­wa­ny jest na 10 miliar­dów dolarów.

Skro­plo­ny gaz ziem­ny był­by łado­wa­ny na stat­ki i eks­por­to­wa­ny do Azji.

W 2000 roku Nis­ga­’a i rzą­dy Kana­dy oraz BC pod­pi­sa­ły trak­tat, któ­ry dał Nis­ga­’a kon­tro­lę nad oko­ło 2000 kilo­me­trów kwa­dra­to­wych tery­to­rium w doli­nie Nass w pół­noc­no-zachod­niej czę­ści pro­win­cji. „Przy­cią­gnię­cie inwe­sty­cji do naszych ziem obję­tych trak­ta­tem w Doli­nie Nass od daw­na było prio­ry­te­tem dla Nis­ga­’a Nation” – stwier­dzi­ła w komu­ni­ka­cie wódz Nis­ga­’a Nation Eva Clay­ton (na zdjęciu).

Azja­tyc­kie ceny LNG są naj­wyż­sze od wie­lu lat, ponie­waż glo­bal­ne zapo­trze­bo­wa­nie na gaz ziem­ny jest sil­ne, aby spro­stać potrze­bom ener­ge­tycz­nym wie­lu krajów.

Wpływ eko­no­micz­ny inwe­sty­cji Ksi Lisims LNG sza­cu­je się na 55 miliar­dów dola­rów, wli­cza­jąc w to insta­la­cję, ruro­ciąg i pro­duk­cję gazu ziem­ne­go przez 30 lat.

Ksi Lisims LNG nego­cju­je z dwo­ma fir­ma­mi budo­wę ruro­cią­gu. Pro­jek­ty Enbrid­ge­’s West­co­ast Con­nec­tor Gas Trans­mis­sion i TC Ener­gy­’s Prin­ce Rupert Gas Trans­mis­sion mają już zgo­dy śro­do­wi­sko­we, ponie­waż mają one słu­żyć do trans­por­tu gazu ziem­ne­go na potrze­by obec­nie anu­lo­wa­nych pro­jek­tów eks­por­to­wych LNG w rejo­nie Prin­ce Rupert.