Czy oso­by zaszcze­pio­ne powin­ny się oba­wiać nie­zasz­cze­pio­nych, czy oso­by nie­zasz­cze­pio­ne powin­ny mieć mniej­sze pra­wa niż zaszcze­pio­ne, czy czu­je­my się przy­mu­sza­ni do szcze­pień prze­ciw­ko wiru­so­wi? — pyta­my na pla­zie Wisła w Mis­sis­sau­dze u zbie­gu ulic Dixie i Burnhamthorpe