Nowe bada­nie opu­bli­ko­wa­ne na ser­we­rze pre­print medRxiv* 11 lip­ca 2021 roku poka­zu­je, że wskaź­nik ponow­ne­go zaka­że­nia koro­na­wi­ru­sem SARS-CoV‑2 jest niski już po jed­nym epi­zo­dzie zaka­że­nia. Stwier­dzo­no rów­nież, że powtór­ne infek­cje były podob­nie rzad­kie, jak po szcze­pie­niu szcze­pion­ką z matry­co­wym kwa­sem rybo­nu­kle­ino­wym (mRNA)

 W  bada­niu porów­na­no szcze­pie­nia z natu­ral­ny­mi wskaź­ni­ka­mi infek­cji SARS-CoV‑2 pod wzglę­dem zdol­no­ści do zmniej­sza­nia wskaź­ni­ka rein­fek­cji. Bada­nie to prze­pro­wa­dzi­ła fir­ma Cura­ti­ve, któ­ra spe­cja­li­zu­je się w testo­wa­niu SARS-CoV‑2. W tym celu fir­ma Cura­ti­ve roz­po­czę­ła testo­wa­nie swo­ich pra­cow­ni­ków przy uży­ciu meto­dy reak­cji łań­cu­cho­wej poli­me­ra­zy z odwrot­ną trans­kryp­ta­zą (RT-PCR), któ­ra zosta­ła zatwier­dzo­na przez ame­ry­kań­ską Agen­cję ds. Żyw­no­ści i Leków (FDA). Każ­da oso­ba, któ­ra mia­ła dwa dodat­nie testy RT-PCR zosta­ła zde­fi­nio­wa­na jako zaka­żo­na SARS-CoV‑2.

Bada­nie poka­za­ło że zarów­no wcze­śniej­sza infek­cja, jak i otrzy­ma­nie szcze­pion­ki mRNA zapew­nia­ło  wyso­ki sto­pień odpor­no­ści  na reinfekcję.

Ta ochro­na praw­do­po­dob­nie dzia­ła zarów­no poprzez humo­ral­ne, jak i komór­ko­we odpo­wie­dzi immu­no­lo­gicz­ne. Biał­ko S wiru­sa i inne anty­ge­ny wywo­łu­ją spe­cy­ficz­ne i trwa­łe odpo­wie­dzi komó­rek T na  epi­to­py. Róż­no­rod­ność odpo­wie­dzi lim­fo­cy­tów T zapew­nia sze­ro­ki zakres ochro­ny przed przod­ka­mi SARS-CoV‑2, a tak­że klu­czo­wy­mi warian­ta­mi budzą­cy­mi oba­wy, taki­mi jak linie B.1.1.7, B.1.351 i P.1.

W połą­cze­niu z wcze­śniej­szy­mi bada­nia­mi,  odkry­cie to daje więk­szą pew­ność, że oso­by wcze­śniej zaka­żo­ne mają bar­dzo niskie ryzy­ko powtór­nej infekcji ”.