Sej­mo­wa Komi­sja Obro­ny prze­gło­so­wa­ła wnio­sek wzy­wa­ją­cy na posie­dze­nie komi­sji Jaro­sła­wa Kaczyń­skie­go, wice­pre­mie­ra odpo­wie­dzial­ne­go za spra­wy obron­no­ści i bez­pie­czeń­stwa. Posło­wie z Komi­sji Obro­ny chcą, by Kaczyń­ski przed­sta­wił zapo­wie­dzia­ne przez nie­go pla­ny rzą­du doty­czą­ce wzmoc­nie­nia Sił Zbrojnych.

W czwar­tek sej­mo­wa Komi­sja Obro­ny roz­pa­try­wa­ła pro­jekt pla­nu pra­cy Komi­sji na okres od 1 sierp­nia do 31 grud­nia 2021 r. przy­go­to­wa­ny przez pre­zy­dium komi­sji. Wnio­sek o wezwa­nie na posie­dze­nie Komi­sji Obro­ny Jaro­sła­wa Kaczyń­skie­go zło­żył pod­czas pro­ce­do­wa­nia tego punk­tu wice­szef komi­sji obro­ny Cze­sław Mro­czek (KO), któ­ry — jak wyja­śnił — nie mógł być na posie­dze­niu pre­zy­dium pod­czas ukła­da­nia pro­jek­tu pla­nu prac komisji.

“Myślę, że nie ma w tej chwi­li waż­niej­sze­go tema­tu z zakre­su bez­pie­czeń­stwa i obro­ny naro­do­wej niż to, co powie­dział Jaro­sław Kaczyń­ski pod­czas wizy­ty w 1. Bry­ga­dzie Pan­cer­nej w Weso­łej. Wice­pre­mier Kaczyń­ski, prze­wod­ni­czą­cy Komi­te­tu Rady Mini­strów ds. Bez­pie­czeń­stwa Naro­do­we­go i Spraw Obron­nych powie­dział, że zakup 250 czoł­gów Abrams za kwo­tę ponad 23 mld zł, jest czymś w rodza­ju pro­gra­mu pilo­ta­żo­we­go do zamie­rzeń, nad któ­ry­mi pra­cu­je rząd. Zapo­wie­dział on wiel­ki pro­gram roz­bu­do­wy i wzmoc­nie­nia sił zbroj­nych. Czy jest zatem jakiś waż­niej­szy temat, niż to nad czym teraz pra­cu­je rząd, o czym my w ogó­le nie mamy poję­cia? — prze­ko­ny­wał Mroczek.

Wska­zy­wał też, że pla­no­wa­ny zakup czoł­gów Abrams przez Pol­skę wyma­ga opi­nii sej­mo­wej Komi­sji Obro­ny. Mro­czek pod­kre­ślił, że ten waru­nek nie został speł­nio­ny i — według nie­go — decy­zja rzą­du o zaku­pie czoł­gów od USA jest nielegalna.

Dla­te­go Mro­czek wnio­sko­wał o wysłu­cha­nie, w try­bie jaw­nym i “naj­bliż­szym moż­li­wym ter­mi­nie”, infor­ma­cji Jaro­sła­wa Kaczyń­skie­go, wice­pre­mie­ra i prze­wod­ni­czą­ce­go Komi­te­tu Rady Mini­strów ds. Bez­pie­czeń­stwa Naro­do­we­go i Spraw Obron­nych. “Nie znaj­dzie­cie pań­stwo waż­niej­sze­go tema­tu niż zapo­wie­dzi wice­pre­mie­ra ds. obron­nych. Jeśli trak­tu­je­my nasza pra­cę poważ­nie, to zacznij­my od tej infor­ma­cji” — powie­dział do człon­ków komisji.

Punkt ten został sfor­mu­ło­wa­ny przez Mrocz­ka jako: “infor­ma­cja wice­pre­mie­ra Jaro­sła­wa Kaczyń­skie­go, prze­wod­ni­czą­ce­go Komi­te­tu Rady Mini­strów ds. Bez­pie­czeń­stwa Naro­do­we­go i Spraw Obron­nych na temat rzą­do­we­go pro­jek­tu dzia­łań na rzecz odbu­do­wy i poważ­ne­go wzmoc­nie­nia pol­skich Sił Zbrojnych”.

Szef komi­sji obro­ny Michał Jach (PiS), przed gło­so­wa­niem doty­czą­cym zapi­sa­nia takie­go punk­tu w pla­nie pra­cy komi­sji, prze­ko­ny­wał posłów, by ten punkt zre­ali­zo­wać w póź­niej­szym ter­mi­nie. “Wąt­pię, by we wrze­śniu to było goto­we. (…) Rząd pra­cu­je nad tym i pro­po­nu­ję, żeby­śmy ten temat prze­pro­wa­dzi­li wte­dy, gdy będzie on już doj­rze­wał i może zosta­nie ogło­szo­ny” — powie­dział. Zapro­po­no­wał, by temat “prze­su­nąć na póź­niej” i zre­ali­zo­wać go “w tym pół­ro­czu” — usta­le­niem ter­mi­nu takie­go posie­dze­nia mia­ło­by się zając pre­zy­dium komisji.

Posło­wie zasia­da­ją­cy w niej uzna­li argu­men­tów Jacha i popar­li wnio­sek Mrocz­ka — 8 gło­sa­mi przy 5 gło­sach sprze­ci­wu. Po tym gło­so­wa­niu Jach zapo­wie­dział, że spraw­dzi, czy sej­mo­wa Komi­sja Obro­ny ma pra­wo wezwać wice­pre­mie­ra Jaro­sła­wa Kaczyń­skie­go, “czy tyl­ko — zgod­nie z kom­pe­ten­cją” mini­stra obro­ny. “Jeśli jest to nie­zgod­ne z prze­pi­sa­mi, to będzie­my musie­li to zwe­ry­fi­ko­wać” — powie­dział Jach.

O zaku­pie nowych czoł­gów dla nasze­go woj­ska poin­for­mo­wa­li w poło­wie lip­ca Jaro­sław Kaczyń­ski pre­zes PiS, wice­pre­mier i prze­wod­ni­czą­cy Komi­te­tu ds. Bez­pie­czeń­stwa Naro­do­we­go i Spraw Obron­nych oraz Mariusz Błasz­czak szef MON. Infor­ma­cję prze­ka­za­no w Weso­łej, gdzie sta­cjo­nu­je 1. Bry­ga­da Pan­cer­na. 250 ame­ry­kań­skich czoł­gów ma kosz­to­wać Pol­skę ok. 23 mld zł.

Jaro­sław Kaczyń­ski w Weso­łej poin­for­mo­wał ponad­to, że obec­nie opra­co­wy­wa­ny jest pro­gram roz­bu­do­wy i “bar­dzo poważ­ne­go” wzmoc­nie­nia pol­skich Sił Zbroj­nych, któ­ry obej­mu­je tak­że nowe roz­wią­za­nia usta­wo­we. “To już jest ostat­nia faza (przy­go­to­wań)” — mówił. “Chce­my to prze­pro­wa­dzić, wszyst­ko jest na naj­lep­szej dro­dze. Jesz­cze do dopra­co­wa­nia są pew­ne szcze­gó­ły zwią­za­ne ze spo­so­ba­mi finan­so­wa­nia, bo ono musi być roz­ło­żo­ne na sto­sun­ko­wo dłu­gi czas, ale sama ope­ra­cja będzie prze­pro­wa­dzo­na w sto­sun­ko­wo krót­kim cza­sie” — dodał wice­pre­mier Kaczyński.