Budo­wa pomni­ka lot­ni­ków rozpoczęta

W czwar­tek 22 lip­ca o godz. 8.00 rano w pobli­żu Cen­trum Kul­tu­ry Pol­skiej im. Jana Paw­ła II w Mis­sis­sau­dze roz­po­czę­to budo­wę pomni­ka “Spi­ra­la Zwy­cię­stwa” upa­mięt­nia­ją­ce­go wkład pol­skich sił powietrz­nych w zwy­cię­stwo nad Niem­ca­mi w 1945 roku;— lot­ni­ków, per­so­nel naziem­ny i Pomoc­ni­czą Służ­bę Kobiet. Towa­rzy­szy­li­śmy temu wyda­rze­niu z kamerą.