Straż pożar­na w Mis­sis­sau­dze ostrze­ga że pozor­nie nie­win­ne upięk­sze­nie hydran­tów prze­ciw­po­ża­ro­wych, może mieć śmier­tel­ne konsekwencje.

W ponie­dzia­łek straż pożar­na mia­sta Mis­sis­sau­ga opu­bli­ko­wa­ła na Twit­te­rze zdję­cie czer­wo­ne­go hydran­tu z nama­lo­wa­nym na nim bia­łym liściem klonu.

Zastęp­ca komen­dan­ta stra­ży pożar­nej Mis­sis­sau­ga Ste­pha­ne Malo powie­dział, że każ­dy z oko­ło 25 000 hydran­tów prze­ciw­po­ża­ro­wych w Peel ma odbla­sko­wy znacz­nik, któ­ry dostar­cza stra­ża­kom przy­by­wa­ją­cym na miej­sce poża­ru klu­czo­wych. Wszel­kie dodat­ko­we, ozna­cze­nia na hydran­tach mogą oka­zać się  mylą­ce w sytu­acji, gdy liczy się każ­da sekunda.

 

„Oba­wa pole­ga na tym, że gdy tyl­ko zdję­cia malo­wa­nych hydran­tów poja­wi­ły się w mediach spo­łecz­no­ścio­wych, nie­któ­rzy ludzie mogą pomy­śleć, że to dobry pomysł. Nie chce­my, żeby kto­kol­wiek tak myślał. To zde­cy­do­wa­nie nie jest dobry pomysł”.

Każ­dy z oko­ło 25 000 hydran­tów w regio­nie Peel zawie­ra odbla­sko­wy znacz­nik w jed­nym z czte­rech kolo­rów: nie­bie­ski (prze­pu­sto­wość 5700 litrów/minutę), zie­lo­ny (3800–5699), poma­rań­czo­wy (1900–3799) lub czer­wo­ny (mniej niż 1900). litrów/minutę).

Malo powie­dział, że zde­cy­do­wa­na więk­szość hydran­tów prze­ciw­po­ża­ro­wych w Mis­sis­sau­ga ma nie­bie­skie znacz­ni­ki (naj­więk­sza przepustowość).