Kana­dyj­ski Urząd Sta­ty­stycz­ny poda­je, że rocz­na sto­pa infla­cji osią­gnę­ła w czerw­cu 3,1 proc.

Odczyt indek­su cen towa­rów i usług kon­sump­cyj­nych spadł z 3,6 pro­cent odno­to­wa­nych w maju, co było naj­więk­szym rocz­nym wzro­stem od dekady.

Sta­ti­stics Cana­da twier­dzi, że część czerw­co­we­go odczy­tu doty­czy porów­na­nia cen z naj­niż­szy­mi pozio­ma­mi odno­to­wa­ny­mi w tym samym mie­sią­cu ubie­głe­go roku. Na przy­kład ceny ben­zy­ny wzro­sły rok do roku o 32 proc. w czerw­cu w porów­na­niu z 43,4 proc. w maju, ponie­waż ceny ben­zy­ny czę­ścio­wo wzro­sły w czerw­cu 2020 r. po gwał­tow­nych spad­kach na począt­ku pandemii.

Agen­cja twier­dzi, że z wyłą­cze­niem cen ben­zy­ny rocz­na sto­pa infla­cji wynio­sła­by 2,2 proc.

Agen­cja twier­dzi, że wskaź­nik infla­cji zasad­ni­czej rów­nież rósł w czerw­cu w wol­niej­szym tem­pie niż w maju, po czę­ści ze wzglę­du na spo­wol­nie­nie wzro­stu cen towa­rów, w tym odzie­ży damskiej.