W ponie­dzia­łek sąd w Miń­sku pod­jął decy­zję o likwi­da­cji Sto­wa­rzy­sze­nia Kul­tu­ral­no-Oświa­to­we­go “Polo­nicz­ka” . “Polo­nicz­ka” dzia­ła­ła od 1996 r. i zaj­mo­wa­ła się krze­wie­niem pol­skiej kul­tu­ry i tra­dy­cji, orga­ni­zu­jąc głów­nie impre­zy kul­tu­ral­ne czy sportowe.

Z wnio­skiem o likwi­da­cję orga­ni­za­cji wystą­pił Wydział Praw­ny Urzę­du Miej­skie­go (Miń­skie­go Miej­skie­go Komi­te­tu Wyko­naw­cze­go) w opar­ciu, jak poda­no, o kon­tro­lę mili­cyj­ne­go wydzia­łu do zwal­cza­nia prze­stępstw gospodarczych.

“Zarzu­co­no nam dzia­łal­ność nie­zgod­ną ze sta­tu­tem” — powie­dzia­ła Swie­tła­na Zamo­ti­na, któ­ra od 2014 r. jest pre­ze­sem “Polo­nicz­ki”.

Sto­wa­rzy­sze­nie zaj­mu­je się m.in. naucza­niem języ­ka pol­skie­go, orga­ni­zo­wa­niem róż­ne­go rodza­ju imprez kra­jo­znaw­czych i spor­to­wych, np. zjaz­dów bia­ło­ru­skich Pola­ków, tur­nie­ju pił­ki siat­ko­wej czy dzie­cię­ce­go festi­wa­lu talen­tów; krze­wie­niem pol­skich tra­dy­cji, itd.

reklama

“Polo­nicz­ce” zarzu­co­no tak­że roz­po­wszech­nia­nie nie­praw­dzi­wych infor­ma­cji, któ­re dys­kre­dy­tu­ją Białoruś.

Zamo­ti­na powie­dzia­ła, że nie rozu­mie, cze­go mogą doty­czyć zarzu­ty, a dzia­łal­ność orga­ni­za­cji była reali­za­cją zapi­sów sta­tu­tu. Zapo­wie­dzia­ła jed­nak, że nie będzie zaskar­żać decy­zji sądu. Ozna­cza to, że za 15 dni sto­wa­rzy­sze­nie będzie musia­ło zakoń­czyć działalność.

“Polo­nicz­ka” zna­la­zła się wśród co naj­mniej kil­ku­dzie­się­ciu dzia­ła­ją­cych na Bia­ło­ru­si orga­ni­za­cji spo­łecz­nych, któ­re w ostat­nich tygo­dniach są likwi­do­wa­ne przez władze.

W Miń­sku toczy się rów­nież postę­po­wa­nie kar­ne zwią­za­ne z dzia­łal­no­ścią naj­więk­szej na Bia­ło­ru­si orga­ni­za­cji pol­skiej mniej­szo­ści – Związ­ku Pola­ków na Bia­ło­ru­si. Jego pre­zes Andże­li­ka Borys oraz czło­nek zarzą­du Andrzej Poczo­but od mar­ca są w aresz­cie w związ­ku z oskar­że­nia­mi o “pod­że­ga­nie do nie­na­wi­ści”. Przez bia­ło­ru­skich obroń­ców praw czło­wie­ka zosta­li uzna­ni za więź­niów politycznych.