Chiń­ski sąd utrzy­mał w mocy wyrok śmier­ci wyda­ny na Kana­dyj­czy­ka Rober­ta Schel­len­ber­ga ska­za­ne­go za prze­myt nar­ko­ty­ków. Schel­len­berg został aresz­to­wa­ny w 2014 roku, a pod koniec 2018 ska­za­ny na 15 lat wię­zie­nia za prze­myt nar­ko­ty­ków. Zło­żył ape­la­cję, ale sąd w mie­ście Dalian ska­zał go na karę śmier­ci. Wyrok został wyda­ny w stycz­niu 2019 roku, mie­siąc po aresz­to­wa­niu na lot­ni­sku w Van­co­uver Meng Wan­zhou, dyrek­tor finan­so­wej gigan­ta tele­ko­mu­ni­ka­cyj­ne­go Huawei.

Schel­len­berg zło­żył ape­la­cję i prze­słu­cha­nia odby­ły się w maju zeszłe­go roku. Sąd naj­wyż­szy pro­win­cji Lia­oning w ostat­ni wto­rek zde­cy­do­wał jed­nak o utrzy­ma­niu wyro­ku. Ape­la­cja była ode­sła­na do sądu naj­wyż­sze­go, co jest zgod­ne z pro­ce­du­rą w przy­pad­ku kary śmierci.

Amba­sa­dor Kana­dy w Chi­nach, któ­ry uczest­ni­czył w prze­słu­cha­niu Schel­len­ber­ga, poin­for­mo­wał, że dyplo­ma­ci roz­ma­wia­li ze ska­za­nym po zakoń­cze­niu pro­ce­dur. Nie podał jed­nak żad­nych szcze­gó­łów. Pod­czas prze­słu­cha­nia byli obec­ni też dyplo­ma­ci ze Sta­nów Zjed­no­czo­nych, z Nie­miec, Austra­lii i Francji.

REKLAMA

W tym tygo­dniu naj­praw­do­po­dob­niej zapad­nie jesz­cze wyrok w spra­wie inne­go Kana­dyj­czy­ka, Micha­ela Spa­vo­ra, aresz­to­wa­ne­go w Chi­nach 10 grud­nia 2018 roku (dzie­więć dni po aresz­to­wa­niu Meng) i oskar­żo­ne­go o szpie­go­stwo. Kolej­ny Kana­dyj­czyk, Micha­el Kovrig, wciąż ocze­ku­je na wyrok. Jego pro­ces zakoń­czył się w marcu.

Otta­wa wie­lo­krot­nie kry­ty­ko­wa­ła Pekin twier­dząc, że zatrzy­ma­nia Kana­dyj­czy­ków były arbitralne.