Pod­ję­li­śmy decy­zję, że będzie takie polu­zo­wa­nie, to wyj­ście naprze­ciw inwe­sto­rom — powie­dział w śro­dę Marek Suski (PiS), odno­sząc się do zapo­wie­dzi zgło­sze­nia przez PiS w Sena­cie popraw­ki mówią­cej, że nadaw­cy, któ­rzy mają kon­ce­sje sate­li­tar­ne, nie muszą speł­niać wymo­gu 49 proc. kapi­ta­łu spo­za EOG.

Suski był pyta­ny o zapo­wiedź, że PiS zło­ży w Sena­cie popraw­kę; dopy­ty­wa­no go czy to będzie doty­czyć tyl­ko tych, któ­rzy nada­ją przez sate­li­tę — czy­li TVN24, ale już nie naziem­ne­go TVN.

Suski potwier­dził, że tak będzie, prze­ko­ny­wał, że PiS wyszedł już naprze­ciw inwe­sto­rom. “Jest bar­dzo duży okres vaca­tio legis na zna­le­zie­nie part­ne­rów w EOG, więc to wydłu­że­nie tego okre­su jest wyj­ściem naprze­ciw, mimo, że inwe­stor wie­dział, że inwe­stu­jąc w tę sta­cję łamie pol­skie prze­pi­sy” — powiedział.

reklama

Suski był też pyta­ny, cze­mu popraw­ka będzie doty­czy­ła tyl­ko nada­wa­nia sate­li­tar­ne­go. Poli­tyk odpo­wie­dział: “Zde­cy­do­wa­ło to, że tu jest o wie­le więk­sza kon­ku­ren­cja i że chce­my, by ten rynek medial­ny w Pol­sce mógł się roz­wi­jać. Taką pod­ję­li­śmy decy­zję, że będzie takie polu­zo­wa­nie, to wyj­ście naprze­ciw inwestorom”.

Na uwa­gę, że sena­to­ro­wie nie­za­leż­ni zapo­wia­da­ją, że nie przyj­mą tej popraw­ki, Suski powie­dział, że jesz­cze jej nie widzie­li, a jak zoba­czą, to może zmie­nią zdanie.

Dopy­ty­wa­ny jak to się sta­ło, że ta popraw­ka nie zosta­ła uchwa­lo­na w Sej­mie, stwier­dził, że “gdzieś zagi­nę­ła w drodze”.

Suskie­go spy­ta­no tak­że do słów rzecz­ni­ka Depar­ta­men­tu Sta­nu Neda Pri­ce, któ­ry odno­sząc się do pro­jek­tu usta­wy medial­nej w Sej­mie, powie­dział: “Wzy­wa­my pol­skie wła­dze, by udo­wod­ni­ły swo­je przy­wią­za­nie do zasad demo­kra­tycz­nych i wol­no­ści mediów nie tyl­ko sło­wa­mi, lecz też czynami”.

“Nie wiem, ja nie ma wpły­wu na to, co robi Depar­ta­ment Sta­nu” — powie­dział Suski. Dopy­ty­wa­ny, czy nie oba­wia się reper­ku­sji dla Pol­ski ze stro­ny USA, zaprzeczył.

Sejm uchwa­lił w śro­dę wie­czo­rem nowe­li­za­cję usta­wy o radio­fo­nii i tele­wi­zji, któ­ra zmie­nia zasa­dy przy­zna­wa­nia kon­ce­sji na nada­wa­nie dla mediów z udzia­łem kapi­ta­łu spo­za Euro­pej­skie­go Obsza­ru Gospo­dar­cze­go. Według nowe­li kon­ce­sję na roz­po­wszech­nia­nie pro­gra­mów radio­wych i tele­wi­zyj­nych może uzy­skać pod­miot z sie­dzi­bą w pań­stwie człon­kow­skim Euro­pej­skie­go Obsza­ru Gospo­dar­cze­go, pod warun­kiem że nie jest zależ­ny od oso­by zagra­nicz­nej spo­za EOG. (PAP)

autor­ki: Wik­to­ria Nica­łek, Mar­ta Rawicz