Po dro­dze do Kana­dy — kanion Colca

Róż­ne były nasze dro­gi do Kana­dy, nie­któ­rzy przy­le­cie­li wprost z War­sza­wy samo­lo­tem, inni krą­ży­li tro­chę po świe­cie. Do tej dru­giej kate­go­rii zali­cza się Biczu Krzysz­tof Kra­śniew­ski, któ­ry do Ame­ry­ki (ale tej połu­dnio­wej) przy­pły­nął pod żagla­mi, by następ­nie dołą­czyć do gru­py Pola­ków, któ­rych pasją było kaja­kar­stwo i “zali­czyć” kanion Col­ca w Peru — naj­głęb­szy kanion rze­ki na świe­cie, gdzie Pola­cy posta­wi­li sto­pę jako pierw­si, w związ­ku z czym mie­li pra­wo do nada­wa­nia nazw geo­gra­ficz­nych. O wyda­rze­niach sprzed 40 lat roz­ma­wia­my w miesz­ka­niu Bicza w Toron­to. W fil­mie wyko­rzy­sta­no mate­ria­ły z wypra­wy oraz zdję­cia znaj­du­ją­ce się w posia­da­niu Krzysz­to­fa Kraśniewskiego