Ponad 75 proc. Kana­dyj­czy­ków opo­wia­da się za wpro­wa­dze­niem jakiejś for­my poświad­cze­nia sta­tu­su szcze­pien­ne­go, wyni­ka z bada­nia prze­pro­wa­dzo­ne­go przez Maru Public Opinion.

Naj­wię­cej zwo­len­ni­ków pasz­por­tów miesz­ka w Quebe­cu (81 proc.), któ­ry przy­go­to­wu­je się do wpro­wa­dze­nia pro­win­cyj­ne­go sys­te­mu cer­ty­fi­ka­tów szcze­pien­nych., a tak­że w Kolum­bii Bry­tyj­skiej (80 proc.) i w Onta­rio (76 proc.).

Ankie­to­wa­ni opo­wie­dzie­li się też za szcze­pie­nia­mi pra­cow­ni­ków służ­by zdro­wia, w tym pie­lę­gnia­rek i para­me­dy­ków. Stwier­dzi­li, że przed­sta­wi­cie­le takich zawo­dów powin­ni być w peł­ni zaszcze­pie­ni albo zwolnieni.

Reklama

Jeśli cho­dzi o innych pra­cow­ni­ków publicz­nych, takich jak poli­cjan­ci czy nauczy­cie­le, 64 proc. ankie­to­wa­nych opo­wie­dzia­ło się za obo­wiąz­ko­wy­mi szczepieniami.

Kolum­bia Bry­tyj­ska ogło­si­ła w czwar­tek, że będzie wyma­gać szcze­pień od pra­cow­ni­ków domów opie­ki długoterminowej.